Thursday, March 1, 2007

Azita Ghahreman

_________________


Masaki Iwana by Laurent Dumont
_______________

آزیتا قهرمان

استحاله


نگاه کنید
آبی‌ی تند دریاها به من می آید
یا آبی‌ی آسمان در اردیبهشت؟
ه
ماه را این بالا بنشانم
یا بر دستم شاخه‌یی بگیرم؟
ه
اینجا که ایستاده‌ام
و عاشق شما هستم در ساعت چهار
در ابتدای این داستان نانوشته
حالا از کدام پله وارد شوم؟
ه

مثل همیشه

شما در هاله‌های بنفش زیباترید
اما باز هم در صفحه‌ی ششم زنی برهنه ظاهر می شود
و پیراهن و کفش هایتان را می رباید
از درز خواب هایتان رد می شود
از آیینه ها
و سومین در بسته می شود
درست کمی بعد از ساعت چهار
در خیابانی پرت و بی‌هوده بادها می وزند
و هیچ عکسی در شیشه ها نیافتاده
و تمام این‌ها در صفحه‌ی دهم پیش آمده
بی آن که حتا ، فرصت کرده باشید
نامتان را بردارید.ه

۱۳۸۰

___

Brian McBride, “Mélodrames Télégraphiés (in B major 7th) Part 1”


___

No comments: