Tuesday, May 1, 2007

Hooman Nozhat

________هومن نزهت
_______________

پرو مته در زنجیرخیانت را نام دیگری گر هست
با من بگویید
جزآنکه آتش
در خرمن قافیه‌هایم انداختن
و حکم دادنم
به سوختن
به ساختن .
جزآنکه
ربودن ترازوی کوچک وزن شعرهایم،
ه

ه- یادگار پدرم، دیوزینیوس-ه
و افروختن هر شب شعله‌ی های هایم

با چه جسارتی پروازهایم را جیره می‌بندید؟!
ه
و پشت میزم زنجیر می کنید
برای امضای صدها سند
هر روز
سنگی را تا به قله المپ بالا می‌برم
هر روز
هر روز ...
ه

اینک منم
آن قاب بی‌تصویر
که هر روز تا شام به نمایشم می‌گذارید.هپنجم فروردین 86

_______

No comments: