Tuesday, May 1, 2007

Korosh Hamekhani

___________کوروش همه‌خانی

_____________

...


بر پیراهنت دست می‌کشم
نبض تو می‌زند
پس کجایی که نمی‌بینمت

یادم می‌آید!ه
من شعر می‌سرودم
که تو رفتی
و همین بهانه‌ات بود

روزی خواهی آمد
بی بهانه شعر مرا خواهی خواند
و بر پیراهنم دست خواهی کشید
نبض من خواهد زد
اما مرا نخواهی دید!ه

____

No comments: