Tuesday, July 1, 2008

Saghi Ghahraman

_____________Claude Cahun and Marcel Moore,

Untitled, courtesy the Jersey Heritage Trust.

____________

ساقی قهرمان

شبرو است او. از راه دیگر آید. گفتم. گفت.ه

مرده ام حالا ؟ ه
حالا که هیچ جا نیستم کجایم آیا ؟ ه
حالم خوب است ؟ ه
حالا که اینجا نیستم کجایم آیا ؟ ه
مرده ام حالا ؟ ه
در نیست که بزنید
کوچه نیست که بیایید
پنجره نیست که بکوبید
نیستم اینجا
می پیچم لا به لای خودم
کجایم حالا ؟ ه
زنده ام آیا ؟ ه
برمی گردم آیا ؟ ه
دوباره دست هاتان را دراز می کنید بگیرم که نیفتید از این بالا ؟ ه
حالا که نیست دور دستم موهاتان، هستم آیا ؟ ه
اینجایم ؟ ه
کجایم حالا ؟ ه
برمی گردم آیا ؟ ه
کشته اید مرا ؟ تا نفس آخرم کشیده اید توی سینه آیا ؟ حبس کرده اید مرا آنجا توی سینه تان آیا ؟ ه
درد دارم ؟ عرق می ریزد از انگشت هایم ؟ از موهایم ؟ از سینه ام؟ از صورتم ؟ از ابروهایم؟ از زانوهایم ؟ ه
عرق می ریزد از مچ پاهایم ؟ ه
درد دارم حالا ؟ ه
خون می ریزد از انگشتر عقیق ام آیا ؟ ه
آیا ؟ ه
نیستم حالا ؟ کجایم حالا ؟ گم شده ام آیا ؟ پیدا نمی شوم؟ پیدایم می کنید آیا ؟ ه
دوباره می گیرید روی سینه آیا ؟ توی سینه آیا ؟ ه
هستم ؟ ه
کجایم حالا ؟ ه
صدای گریه تان می آید از آن تو می آید . از این تو می آید . اشک هاتان را پاک می کنم آیا ؟ ه
دوونه دوووونه زنده تان می کنم آیا ؟ ه
نیستم حالا ؟ ه
کجایم حالا ؟ه
برده اند مرا ؟ برده اند کجا ؟ ه
پیدا نمی کنید مرا ؟ حالا دیوانه می شوید دور خانه می دوید دور کوچه می دوید خوابتان می پرد می پرد می رود آن دوردورها ؟ خل می شوید آیا ؟ ه
پیدا نمی کنید مرا ؟ ه
زنده ام آیا ؟ ه
حالم خوب است ؟ ه
درد دارم آیا ؟ ه
خوابم ؟ خوبم ؟ برمی دارید مرا ؟ از روی ابرها ؟ پایین می آورید مرا ؟ می آورید توی خیابان ؟ راه می روم حالا ؟ ه
حالا می آیم پیش شما ؟ پیش شما می آیم حالا ؟ ه
حالا دوباره از آن بالا دستتان را میگیرم دوباره می آیم اینجا ؟ آنجا ؟ زنده تان می کنم آیا ؟ ه
حالم خوب است ؟ ه
زنده ام آیا ؟ ه
هستم آیا ؟ ه
حالم چی ؟ ه
خوب است آیا ؟ ه

.

.


اردیبهشت 1389


_____________________

2 comments:

مهرداد فلاح said...

برده اند مرا ؟
کجا برده اند؟
..
..
..
کجا؟

علیرضا طبیب زاده said...

دغدغه های سر ریز.... در حجامت پشت یک هذیان مسلّم، که چکه چکه از لای آن خون می چکد...خون من...ما....