Sunday, February 1, 2009

Soroor Javan

__________Petah Coyne
______________

سرور جوان


برهنگی

چه بگویم ...ه
کلمات هم
فرو افتاده اند.
ه
نگاه کن مرا
در این اوج برهنگی.
ه

__
4 comments:

Yashar Ahad Saremi said...

در دیوارهای آسمان اجرای شاعر بسیاز خوش ایند و با صفاست. اجرا و نمایش در زبان. تازه گی های بیانی و نگاه. این کارت را من دوست داشتم. از کارهای ماندنی این دوره ی شاعر است

Anonymous said...

گذشتن برهنه از میان تیغ های زمین تصویری به یاد ماندنی و پر مفهوم است

Anonymous said...

شعر دوم آغاز بسيار خوبي دارد ولي در ادامه شعراز آن پرتاپ خوب و دلچسب در سطورآغازين خبري نيست ...

موفق باشيد.

Anonymous said...

در شعر دوم مظاهر چهارگانه طبیعت آب خاک باد و خورشید که مظهر آتش است بخوبی و بطور دلنوازی به هم پیوند خورده اند و کار شاعر در این زمینه ستودنی است