Wednesday, April 1, 2009

Shahab MogharabinFrancisco Matas, Palabra de Dios,Mexico
______شهاب مقربین
دوربین را میزان کن ...ه

دوربین را میزان کن
روی صورتش
درست روی لبخندش
نیازی نیست تا سه بشمری
انگشتت را فشار بده


افتاد


افتاد
اما نمرده‌است
زخمی عمیق برداشته
می‌توانی او را با خود بِکِشی و ببری
به زخمش عادت خواهد کرد
و خیلی زود از یاد خواهد برد
که لبخندی هم داشته‌است


22 مهر 1387


__________

1 comment:

مینو نصرت said...

چقدر این شعر زیبا است و جاندار ، دوربین می تواند همه چی باشد که نشانه رفته روی لبخند ، که نشانه مبی رود همیشه روی لبخند ها ، لبخندی که هیچوقت معلوم نمی شود از کدام چشمه می جوشید / صدای افتادش کاملا محسوس است ، انگار که بر زمین ،یا وسط یک کادر محدود ، یادر چارچوب یک قابی که بمرور در زمان حل می شود. ممنون و سلام