Monday, June 1, 2009

Hooman Nozhat

__________


Dominic Rouse -
THE EMPTINESS OF THE LONE & DISTANCED LOVER
________

هومن نزهتدر سوگ
وقتی که برف روی زمين
تمام زمستان را
بست می نشيند
کدام اميد
به انتظار کوچ چلچله ها
می تواند نشست ؟ه

لب هايت
صورتک لبخند کدام دلقک پير را به عاريت گرفته اند
که چنين مهربان
سخن از اميد می گويی ؟ه

تفسير چشم هايت را
در هيچ
لغت نامه ای نمی يابم .ه
به عشق کدام کلام معجزه گر
خواب را
در سياهی شب زنده به گور می کنی ؟ه

گيسوانت
به انتظار کدام نوازش
پريشانی را به چله نشسته اند؟ه
جاده ای که آب می پاشی
در قاب شکسته ی روی ديوار
به
دروازه های کدام باور
ختم می شوند
که اينسان
تک سوار قصه های سحر را
همه شب
به انتظار می نشینی ؟ه__________

No comments: