Saturday, August 1, 2009

Mansoureh Ashrafi

__________

Bill Brandt Baie des Anges
____________

منصوره اشرافیمعنی


زن بودن
ضمیمه بودن.ه

نبود نش مهم است
بودنش
ه ه ه ه ه زیاد مهم نیست.ه

زن بودن،ه
فرو خوردن
دم بر نیاوردن
در خود شکستن
فدا شدن
فدا کردن
حمایت کردن
دریغ نورزیدن
عشق ورزیدن
با مرگ
ه ه ه ه ه زنده بودن
با زندگی
ه ه ه مردن
هیچ بودن
ه ه ه ه برای همه
همه چیز بودن
ه ه ه ه ه برای هیچ ...ه


زن بودن
یعنی چه؟ه


___________

2 comments:

سرور جوان said...

در من هزاران زن فریاد می زنند...ء

منصوره اشرافی said...

آفرین بر سرور.