Tuesday, September 1, 2009

Writer's Voice Objections Antoloji

____________

مجله ی ماه مگ با همکای دو تن از شاعران از همه ی شاعران و نویسنگان و هنرمندان تقاضا می کند که- تاهشتم ماه مهر- تا پایان ماه سپتامبر آثار خود را که این تابستان و در ارتباط با جریانات اسف بار و کشتار مردم معترض در ایران بوده است را برای ما بفرستند. قرار است کتابی از آثار برگزیده منتشر شود. آثار خود را بصورت "وورد" و "جی پگ" به آدرس زیر بفرستید.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
publisher@mahm


____________

No comments: