Thursday, October 1, 2009

Hormoz Alipoor

_____________


sayat nova
_______________

هرمز علی پوراوراق لاژورد

27در جایی دور تر از این کلمات

چیزهایی نگاه می کنند ما را و نمی بینیم شان
برای همین اندوه عمیق تر است از آنچه فکر می کنیم
که زنده گی گاه چون داستان دنباله داری ست
که کسی نمی داند چه می شود آخر
که هر عصری به رنگ خود می آید
و با زبان خود سخن می گوید
که در جایی دورتر از این دفتر
دورتر از این قلم
چیزهایی بر ما می نگرند و تعجب می کنند
از طاقتی که ما داریم
از آن چه به نام زندگی است اما
به مرگ شبیه تر است و
نزدیک تر نیز
و .ه__________

No comments: