Thursday, October 1, 2009

Leila Nouri Naini

___________Thomas Hoepker ~ Mädchen mit dem Japanischen Nationalsymbol auf der Stirn, Tokio, Japan, 1977
___________

لیلا نوری نایینی


ل ی ل امن دوباره زاده شده ام
اما یادم نیست کجا به دنیا آمده ام!؟
ه
حتی امنیت بطن مادر را هم به خاطر نمی آورم
بالا پوشی از نیاز و
پاپوشی از وهم به پا کرده ام
انگار جایی در حوالی درد
در فصل آخر اندوه حافظه ام را گم کرده ام
از جایی دور- بسیار دور-ه
صدایی می شنوم
گویی کسی مرا به نام می خواند : ل ی ل ا
و لبخندی به رنگ صمیمیت
پیکر یخ زده ام را گرم می کند
من دوباره به دنیا آمده ام
شوریده تر از دیروز
و خسته تر
...
_______________

1 comment:

آذر کیانی said...

هزاران بار این اتفاق می افتد ل ی ل ا اما اون صدا همون رکن ثابته که هست اش رو گاهی عمری دراز بهش نسبت میدن باری مرغ زیرک نزند در چمنش اش .....

There was an error in this gadget