Thursday, October 1, 2009

Leila Nouri Naini

___________Thomas Hoepker ~ Mädchen mit dem Japanischen Nationalsymbol auf der Stirn, Tokio, Japan, 1977
___________

لیلا نوری نایینی


ل ی ل امن دوباره زاده شده ام
اما یادم نیست کجا به دنیا آمده ام!؟
ه
حتی امنیت بطن مادر را هم به خاطر نمی آورم
بالا پوشی از نیاز و
پاپوشی از وهم به پا کرده ام
انگار جایی در حوالی درد
در فصل آخر اندوه حافظه ام را گم کرده ام
از جایی دور- بسیار دور-ه
صدایی می شنوم
گویی کسی مرا به نام می خواند : ل ی ل ا
و لبخندی به رنگ صمیمیت
پیکر یخ زده ام را گرم می کند
من دوباره به دنیا آمده ام
شوریده تر از دیروز
و خسته تر
...
_______________

1 comment:

آذر کیانی said...

هزاران بار این اتفاق می افتد ل ی ل ا اما اون صدا همون رکن ثابته که هست اش رو گاهی عمری دراز بهش نسبت میدن باری مرغ زیرک نزند در چمنش اش .....