Wednesday, October 7, 2009

Robab Moheb

_______________
رباب محب
_____

Born on the 7th of October 1953, -Robab Moheb, Iranian Poet ,Writerدر شهر اهوازبه دنیا آمدم و تا سن پنج سالگی اونجا زندگی کردم بعدش به دنبال پدری که کارمند راه آهن بود از شهری به شهر ی رفتم تا شدم یک دختر بزرگ و از خانه ی پدری نقل مکان کردم به خوابگاه دانشجویان.به هر تقدیر تاریخم اینطوری است:هفتم اکتبر 1953 برابر با 15 مهر ماه هزارو سیصد وسی و دو. ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
______________

1 comment:

Anonymous said...

Impressive post. Waiting for you to continue the topic.

Anete Hakkinen
escort elite