Thursday, October 1, 2009

Samuel Beckett

____________


Photo: John Haynes
________________________

بهروز شیدا


سرطان زمان
________________

ساموئل بکت از مرگ چه می گویدساموئل بکت در جستار" پروست" 7 زمان را سرطان می خواند؛ یکی سرطان که رد پایش جز خاطره و عادت نیست. زمان بی آنکه بدانیم ما را فرسوده می کند؛ بی آنکه بخواهیم ما را می کُشد. ما محکوم زمانیم؛ چه گناه بزرگ را مرتکب شده ایم : زاده شده ایم. کفاره ی این گناه تحمل رنجِ زیستن است؛ عادت شاید دوای این رنج . عادت ما را در برابر کسالتِ زنده گی مصون می کند؛ در برابر خطر نیز. عادت سازشی ست میان ما و جهان؛ سازش سگ با استفراغش . زنده گی عادت است؛ خاطره ، رنجی که در حافظه ثبت می شود. 8ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

خرداد 1378
___________

نظر خواننده گان ( دو نظر )ه


شعری از ساموئل بکت


به این فکر کن
روزی این
یک روزِ زیبا
فکرش را بکن
تنها یک روز دیگر
یک روز زیبا این
تمام می شود
فکر کن
9 ه
شعری دیگر از ساموئل بکتگام به گام
هیچ کجا
تنها هیچ کس
می داند چگونه
گام های کوتاه
هیچ کجا
لجوجانه
10ه

________________

7. Proust
ه 8 - آلوارز ، آ. ( 1374)،بکت ، ترجمه ی مراد فرهاد پور ، تهران ، صص 37 - 36 ه

9. Beckett, Samuel. (2001), Dikter, tolkning och komentarer av Magnus Hedlund,Stockholm,sid. 83
10. Ibid.,sid,98


_____

No comments: