Thursday, October 1, 2009

Soheil Nosrati

_______________


Happy Death Mask, Nepal
___________________

سهیل نصرتیگشنگی آبوقتی از هجوم طوفان
شکم دریا خالی شود
از فرط گرسنگی
ماهیان مرده را می خورد
از لنج های ماهیگیران
__


حقارت آبآن روز که سیل
به دنیا آمد
کاش موهایت را آنقدر کوتاه نکرده بودی

به امید آنکه
شاخه ای می چسبیدش

________________

No comments: