Thursday, October 1, 2009

Zahed Barkhoda

_______________Reproduction of 17th century Indian (Mughal) miniature
_________________

زاهد بارخدا
سه شعر


...)ه
همه بلند شدند
مرگ آمد
و شاخه گلی به دست
هراسان
و رنگ پریده
از کنارمان گذشت
ما هم خوشحال
از اینکه انتقام مان را گرفته ایم
نشستیم
و قاه قاه
خندیدیم

...)
ه


برای عباس صفاری **ه


بر اسب سفید وحشی
زن زیبای وحشی ای نشسته ست
با پستان هایی از ابر
و موهایی رام نشده
اسبی برای عباس صفاری
با یالی از عصب
مزد خوابی ست که برایم می بیند
والسی بی پایان
با مارگریت دوراس

...)همسعود سعد دیگرم
چه در بهشت کلمات
چه در آغوش سبز تو
یک روز پرنده ای باش
و به یک دهان خاموشی
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه مهمانم کن

ه** در این شعر نگاهی داشته ام به شعر " آگهی " از مجموعه ی دوربین قدیمی و شعر " اسب بود یا عصب " از مجموعه ی کبریت خیس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
____________

No comments: