Sunday, November 1, 2009

Faramarz Soleimani

_______________

Align Center

Plaque with King on Horseback
Iran, probably Chal Tarkhan-Ishqabad - late 7th to early 8th century
_______________

فرامرز سلیمانیمی‌ نشان دمت-۲هدر جامه ی دیروزی
مرگ
جوان شده بود
و افراسیاب تنها
که آن دم پیشین را
پیش تر با مرگ آمده بود
چهره می‌‌گردانید
آوا ز کبودی دارد
در بلور پیش از تبلور
همیشه ی آرام
آوا ز دیرین هوش
در اشاره ی پیکری پیلتن
و خواب را اگر خوب می‌‌آمد
با مرگ آمده بود
به شکل تپش بود همراه دمی
یا آواز استخونی کبود در سرّ سرا ی با د
هنوزی به ارغوانی می‌‌زد سبز
و هنوز مرگ
در جامه ی دیروزی
همان شمار همیشه بود
وقت وصف بلور_____________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام. شعر زیبایی ست و حجیم و گفته است از.. زان داغ سر به مهر که بر جان لاله بود ..خیلی سنتی بگم شیواست..