Sunday, November 1, 2009

I r a n i a n W o m e n' s P o e t r y P r i z e

______________Kiki de Montparnasse, 1928, by Pablo Gargallo (1881 - 1934). Bronze, Musée de Louvre (photograph by Hay Kranen)
___________

نامزدهای نهایی دومین دوره جایزه خورشیددر دومین دوره جایزه شعر زنان ایران؛ خورشید، پس از بررسی اولیه آثار، هجده عنوان کتاب به مرحله داوری راه یافته بودند که از آن میان پنج کتاب به عنوان نامزدهای نهایی این دوره انتخاب شدند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

سپیده جدیری، بنیانگذار و دبیر جایزه خورشید این آثار را به ترتیب الفبایی نام آنها به شرح زیر معرفی کرد:ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

ه«با خودم حرف می‌زنم» اثر روجا چمنکار، نشر ثالث
ه«به کسی نگو» اثر کتایون ریزخراتی، انتشارات آهنگ دیگر
ه«دنیا چشم از ما برنمی‌دارد» اثر الهام اسلامی، نشر شاملو
ه«هیچ بارانی این همه را نخواهد شست» اثر شبنم آذر، نشر ثالث
ه«یکی از ما باید به او می‌گفت» اثر فرشته ساری، نشر ثالث

داوران دومین دوره جایزه شعر زنان ایران؛ خورشید عبارتند از: آزیتا قهرمان، رؤیا تفتی، پگاه احمدی، بهاره رضایی و رؤیا زرین.
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

دکتر فریده فرهادی، رئیس بیمارستان الغدیر؛ دکتر فاطمه حق‌بین، جراح و متخصص بیماری‌های چشم؛ اعظم پاکی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و فاطمه سالاروند، شاعر نیز حمایت مالی از این جایزه را بر عهده دارند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

جایزه شعر زنان ایران؛ خورشید سال گذشته در نخستین دوره خود به کتاب «می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم» اثر رؤیا زرین تعلق گرفت.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
________

No comments: