Sunday, November 1, 2009

Majid Naficy

______________


Rel Orie
__________________________

مجید نفیسی


آخر خط


و حال، مجید
به اینجا رسیده ای
لمیده بر صندلی راحتی
با یک دست تابِ بازی در کنار،
ه
هدیه ای که برای تولد "آزاد" خریدی
و اکنون باید به سمساری بسپاری.
ه
چه می خواستی؟ه
و به کجا رسیدی؟ه
از آن تابِ بازی، آغاز کردی
و حال باید چون پیرمردی
بر این صندلی راحتی بمیری.
ه
نه! باور نمی کنم
برای دیگران، فاصله ی یک عمر بود
و برای من، فاصله ی یک قدم
آنقدر که بتوان به پا خاست
و از این مهتابی خاموش
به بیرون نگریست:
ه
از میانه ی آن خط، آغاز کردم
و می پنداشتم که به جایی خواهم رسید.
ه
افسوس!ه
مرغان دانه چین، فقط مرا فریفتند
و چشمان کم سو بال و پرم را شکستند.
ه
سرگردان آمدم تا به اینجا رسیدم
و حال نمی دانم به "آزاد" چه بگویم
که از درون من سرمی کشد
تا راهی به سوی نور بجوید.
ه
آه، ای شعر!ه
به تو پناه می برم.
ه
دست مرا بگیر
بال مرا بگستران
تا از این مهتابی خاموش
نگاه زنی را بربایم
که از پنجره ی روشن نوجوانی ام
به من لبخند می زند.
ه
آیا آن ابرها به من می نگرند؟ه
ابرهایی که چون کلمات تو خیس هستند
و در چشم من، شکل های دلخواه می گیرند.
ه
ای ابر سفید!ه
در تو پدرم را می جویم
که با اعتماد به من نگاه می کند.
ه
ای ابر سیاه!ه
در تو خواهرم را می جویم
که می گذارد بر شانه اش گریه کنم.
ه
چرا آن درخت های سایه دار
نهانگاه نوجوانی من نباشد؟
ه
چرا این آواهای گنگ
آهنگ گام های زنِ آشنای من نباشد؟
ه
چرا رقص سایه ها بر دیوار
بازی تازه ی من نباشد؟
ه
بگذار با سایه ی دست، پرنده ای بسازم
تا مرا از این مهتابی خاموش
به پشت پنجره های بسته بکشاند:
ه
سلام همشهری!ه
سلام همشهری!
ه
نه! هیچکس صدای مرا نمی شنود
چرا شعر بگویم؟
ه
بگذار گریه کنم.
ه
به شما و دنیایتان تف می کنم
به شما و دنیایتان تف می کنم
و با همین چشم های کم سویم
می روم ته بیابان
و مثل "اصغرآقا"، دم کوه
چینه ای می کشم
و مزرعه ای می سازم
و چاه می کنم
و گندم می کارم
و نان گندم می پزم
و نان گندم می خورم
و گم می شوم آن ته و توها
جایی که بشر اولیه شروع کرد
و یکه و تنها
تمدن جدیدی می سازم.
ه
بوی دماغ سوخته می آید
بوی مردی که با گریه هایش می خندد
بوی مردی که با خنده هایش می گرید
بوی مردی که به آخر خط رسیده.
ه
جای دلخوری نیست.ه
اتوبوس رفته است
و من در محله ای متروک، تنها مانده ام.
ه

از نو، آغاز می کنم
چه آخر خط ها خوبند!
ه
چه آخر خط ها خوبند!ه

خانه های کوچک
و کوچه های خاکی
و درخت های کج و معوج
و بیابان ها
و تپه ها
و کوه ها
و دره ها،
ه
چه بوی خاک بکری می آید!ه
دست ها را در جیب می کنم
دگمه های کت را می بندم
و به راه می افتم.
ه
شب از نیمه گذشته است.ه
آیا در این بیابان خاموش
پناهی هست؟
ه
صدای گریه ی "آزاد" را می شنوم
برمی خیزم و از مهتابی خاموش
به درون اتاق می نگرم.
ه
چرا نباشد؟ه
چرا نباشد؟ه
همیشه از آخر خط ها شروع می کنند
همیشه از آخر خط ها شروع می کنند
همیشه از آخر خط ها شروع می کنند.هه5 دسامبر 1988
_________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام.ده روز مهر گردون افسانه ست و افسون....فکر میکنم خود مجید نفیسی عزیز رو در این شعر بوضوح دیدم....شعری صمیمی و نزدیک ..ممنون