Sunday, November 1, 2009

Mansoor Khaksar

______________منصور خاکسار

___________


دیوار


از فراموشی نبود
اگر از دیوار به دیوار بر خوردم
و دل به بازی نسپردم

از آینه بود
ه ه ه ه ه ه با زخم دو سویه
از دیر و زود
و نقشی که در بازی می نمود .ه


____________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام . دردی به یادگار از دوست.....