Monday, February 1, 2010

Ali Hajianzadeh

______________


Tom Zetterstrom- Dusk, 1979 (from Moving Point of View)
_____________________

علی حاجیان زادهبی شک این جاده ها هستند
که ما را دور سر خودشان می گردانند و
رهامان می کنند
مثلا این سایه ی بخت برگشته
سالهاست منتظر عبور رهگذری زیر این درخت چرت می زند
یا خرس کوچکی که به آسمان تبعید شده
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه که شب های ما را تزئین کند .ه
و من که مدت هاست سایه ام فراموش کرده
به جاده هایی فکر می کنم
که همچون باد سایه ها را به این سو و آن سو پرتاب کرده اند
به خیابانی
که پشت در افتاده
ه ه ه ه ه ه ه ه و مرا به هیچ کجا نمی رساند .ه


_____________

1 comment:

Anonymous said...

درود عزیزم

شعرتو اینجا دیدم و خوندم

d.d

آرزو ی تو