Thursday, April 1, 2010

Azita Ghahreman

_______________


آزیتا قهرمان
___


آبی
هیچ کس دیگر او را به یادنمی آورد
بنفشه های میدان همه یک شکلند.ه

قانون ایام، همیشه به موقع اجرا خواهد شد
سنگ ها پرتاب می شوند
طناب ها را می آورند
کشتی سوت می زند
و نام تبعیدی ها را می خوانند.ه

فراموشی آیین ساده ای دارد
هرچند اندکی غم انگیز
اما در آخر این مراسم، ما همه بخشوده ایم
و انگشت هایمان به رنگ آسمان است
جلاد و شاه و دلقک
یا آنکه در کوچه ای دراز عاشق کسی بود
که پاهایش زود خسته می شد.ه

قانون ساده ای را در کتاب جغرافیا آورده اند
و بچه ها آن را از حفظند
تمام رودها به دریا می ریزند.ه
۱۳۷۹

______Angelo Badalamenti - Theme from Twin Peaks: Fire Walk With Me


___

No comments: