Saturday, May 1, 2010

Azar Kiani

____________


Odilon Redon
___________
آذر کیانی
آ

چشم هایت بسته ست
دهانت باز
ه"در دل آرزو کردم، نشد"ه
باز و خرد و ریز ترکش هایی که...
ه

زخمی ام
از ظلمت پشت پلک هایت
از نیست چیز بنام آسمان

ه"در دل آرزو کردم، نشد"ه

زخمی ام
از نگاه معکوس ات
به ماه پاره ی کف دستم
به نیلوفری کنار گونه ام
به هوایی که روی دریا راه می رود
روی دلم
بودا
ه بوداه ه آ
ه"که گمشده را بیابی ، نشد"ه
آ
ه می بندد
خشک سالی دهانت تا کی؟
ه
آه باز می کند
سیل چشمهایت تا کی؟
ه

ه ه ه ه ه ه ه آ؟ه
ه ه ه تا کی؟ه

از زخم هایم خواهی پرسید.ه
________


musicophilia:

Impromptus, Op. 90 (D. 899) No. 1 in C minor

Franz Schubert

Alfred Brendel, piano


______


No comments: