Tuesday, June 1, 2010

Azadeh Davachi

___________________


José Parlá
______________________

آزاده دواچی
یادم نیست

بیش از آنکه فکرکنم
دیرشده ام
پیش از آنکه بخواهم جانم را
درکف خیابان ها فراموشم کرده اند
یادم رفته که
زیراین سقفهای بیمار
حرفی برای گفتن نیست
وساعت شماطه دار
تنها ازروی عادت
با عقربه هایش ور می رود
یادم رفته که نباید باشم
و تنها پرندگان گلی
آوازشان را درحلقم خاموش می خوانند
یادم نیست کدام روز
کدام مجسمه ام را
درمیدانی بینام جا گذاشتم
وبی آنکه حرفی زده باشم
برایم کف مرتبی زدند
یادم نیست کجا وچه وقت
سربازان گمنام
خاطراتم را به رگبار بستند
وپوتیهایشان
کودکی ام را فلج کرد
نه ! یادم نیست
وبی آنکه خاطره ای داشته باشم
کنارسماور
حرف دم می کنم
استکان ها را به هم می سایم
وبا صدای گلوله ها
ذهنم صیقل می خورد
همه ی اینها
ساده ترین روزهای منند
و چشم هایم خیلی خوب
باروت ها را می شناسد


___

awayalonealastalongtheriverrun:

Casta Diva (from Bellini’s Norma), Angela Gheorghiu.


_____________________

No comments: