Tuesday, June 1, 2010

Hossein Sharang

___________________


The Creation of the Cosmic Ocean and the Elements 1828 © The Mehrangarh Museum Trust
__________________

پرزیدنت حسین شرنگ

" هفت بفت "ه* به مهناز طالبی تاری


خشتی به آسمان خورد و من
سامورایی سرود شدم
دوال دهان گرد کمر بستم
دست به گردش آوردم
تاختم سایه روی برج گیج
انداختم جهان را با خود
در دل زبان
روییدم در کمال پرتاب
آب از آب نلرزید


ه* به فرامرز سلیمانی


مرگی که در غرّش شیر
ترس را سرعت آهو می‌‌کند
گرسنه ی چیست؟ه
زنگ مار پنهان
نگاه گاو تشنه
نیشابه کجای سبز است؟
ه
پژواک کوکو
گوشاویز گمشده
فاخته ی آمخته
نمی‌ پرسد کی‌ کی‌ ؟ کجا کجا ؟
ه
طبیعت می‌‌پرسد
فراموش می‌‌کند
باز می‌‌پرسد


ه* به عبد القادر بلوچ


غنگ شتر در جمبوجت
غوم جت در هوا
هوی هوا در ابر
شار ابر از آذرخش
خار و نشخوار
بنزین و آتش
پشت گردش زمین
ساربان خلبان شد
بیابان گیج
کجای آسمان بود؟
ه
مسافر ندانست


ه* به بهمن آزادی


کریا و روه و هشت و دوا
سطره و قنگ و نن و شفس
کشته مرا عشوه ی طبیعت
با زبان واژگون‌اش از چاه
زبانه می‌‌کشد


ه* به امیر سپاسی


نویسم چنان که
زبان پا شود
زبان ره شود
پاره نویسم
ز، روی مین نویسم


ه* به علی‌ شریفیان و دخت بازیافته‌اش لاریسا


ورق می‌‌زند وقت
قالی‌های موقت‌اش را
طنین قار قار در سفید سرد
خش خش سبز بر آرام سینه سرخ
نطق طوطی با توت سیاه داغ
باران پر قناری از شاخ زبان گنجشک
می‌ بافد و وا می‌‌ریسد و می‌‌بافد
در درنگ هذیان
اشاره ی شتاب


ه* به سبا خوئی


آخ خودم را زدم
نیش‌ام گریست در رگ ام
گریختم از دم ام
خزید سوراخ‌ام پی‌ ام

باد به هوا خوری رفت
آب خودش را تر کرد
آتش جّز جگر زد
خاک گلی به سر زد
جمهوری وحشی شرنگستان

_____________

“Overland Blues” - Yoshida Brothers


_

No comments: