Tuesday, June 1, 2010

Robab Moheb

________________


Six animal-headed demons or jinns,p1262a
_________________

رباب محبعلامتِ مشخصهکیرماه پیشونی در جلدِ صورتم.
بار وُ بندیلم را هم که ببندم. از این خاک هم که بگذرم
همه جا همیشه مُهری هست برپیشانیم.
کیری که هر دقیقه موهایم را بدقلق می کند به هر بادی.ه
به هر طرف که بخواباندم، به هر طرف که بخوابانمش
دَرَکی با درهایِ همیشه باز می گوید: سلام. خوش آمدی.ه

با دهانِ من دَرَکی از جنسِ الماس الماس را هم نمی بُرد
به هر طرف که بخواباندم این مو
به هر طرف که بخواباندم این دست
خوابِ این شعر ابریشمی نمی شود.ه
مثلِ کرم در خرماهایم


لحنِ این شعر لحنِ خواب هایِ ابریشمی نیست
صدایِ عرقِ جبین است در جلوه هایِ خسته یِ خود می چکد
در همان راهِ اوّل که هرگز راه نشد
خدا شد
بر شاخِ خرما وُ کرم های صحرائی.ه

_

ساعت سه و نیم شب با درهای بالگد باز


درهایِ با لگدبازه ه رازِ ماشدن را می دانند
موم در دست
ه ه شکلی از خیال ساختیم
پرچم ها را در خاک هایمان کوبیدیم
تا جهنم پیاده رفتیم
ساعت ولی هنوز به وقتِ مریخ بود
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه در برابرِ قطب.ه


_

یا آستَرلوژی Oه

صفر در صفر که جمع می شود
تمامِ دنده ها در سرازیری خلاص می شوند
و نقابدارها با مقوله هایِ دو پهلو می آیند وُ می گویند: بشکن بشکنه بشکن

و آنگاه صفر منهایِ صفر می شود و من نمی شکنم
من به شمایلِ اسپرمکی به سمتِ اوول هایم
افول می کنم
ه ه ه ه ه با چشم هایِ صفر.ه


بیستم ماه می دوهزار و ده میلادی/ استکهلم
___________

musicophilia:

Omar Khayyám - Prelude

Granville Bantock

Vernon Handley; Royal Philharmonic Orchestra


_________

1 comment:

محمد خورشيدي said...

درود و تكنيك شعر اول بسيار برام زيبا و محكم بود.به قول دوستي ، حسابي دهن پر كن و مايه دار بود
زنده باشي رباب عزيز
با مهر