Thursday, July 1, 2010

老子

_________________

Bowl Iran 18th-19th century
__________________

دائو دِ جینگ

___________

فارسی : هرمز ریاهی - بهزاد برکت


زیبا را زیبا توان دیدن ، زیراک زشتی هست .ه
نیکی را نیک توان دیدن ، زیراک پلیدی هست.ه

از همند هست و نیست
از هم پُرند آسان و سخت
رویارویند کوتاه و بلند
اُستوارند فراز و فرود
نیک و بد آوا ، موزونند
همپایند پیش وپس.
ه

فرزانه،
ه
بی عمل سامان دهد
بی کلام آموزد
هزاران هزار را در فراز و فرود
بی ادعا پی اندازد.
ه
انجام شود کار، و زیاد شود
زینسان
ه ه ه جاودانه برجاست.ه

__


Mahler
Alles Vergängliche


Mahler, Chorus Mysticus from the Eighth Symphony


_____________

No comments: