Sunday, August 1, 2010

Reza Saghai

________________سلام یاشار جان
احتمال می دهم رضا سقایی خواننده شهیر لرستانی را بشناسی وباز احتما ل دارد این یکی دو روز درخبرها راجع به او که بسیار عزیز بود و به خاطره ها پیوست وچه دردناک و دست به گربیان فقرو بیماری چیزها خوانده یا شنفته باشی .برایت عکسی می فرستم که گوشه ای از مراسم وداع با سقایی را نشان می دهد.در آرشیوتان بماند شاید روزی به کار آمد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

نصرت مسعودی

___


Mohammad Reza Shajarian—Tasnif Ba Man SanamaNo comments: