Monday, November 1, 2010

Azita Ghahreman

___________


آزیتا قهرمان

_______________
دو جور فارسی
یک


 
فارسیِ ِ مرا زایید   خوش خط مرا نوشت
 بند قنداق راتا گلو محکم کشید
با تذهیب و قاب منبت
سیمش را سه بار پیچید دور دهانم


فارسی ِ گلدار   راه راه    جیب دارِ مردانه
زنانه    ارمکی    توردوزی 
آجری با زه کشی و نقش سرو
 طرحِ جندقی   طرزی   افشاری وهلال
خورشید وشاه   شیر و کمند
فارسی ِآی باکلاه
زبور   زمان   زیادی   زبان دری
زورم نمی رسد   زنبورهایش ویززززز
فارسی
فارسی ِ این زیور زهر دارد چرا؟ 

دوم

فارسی ِ مرا زایاند
فارسیِ  ِباغ شکوفه   آی بردند   بگیر و ببند
دزدِ نردبان به دوش   بنگ و سنگ   شیشه والفرار
فارسیِ چشم ِچرانِ محله ی گَبری
 جادو   وِرد   راز ونیاز
ماز   باز   عروسکِ گُداز
فارسیِ درگوشی   نفس نفس
فارسیِ لیلی و دکتر سمیع  در بخش چهار
فارسیِ بغ بغ کبوتر
فارسیِ نارنجک را بزار توی خودت
ضامن را بکش   نترس 
فارسیِ ِمنتظر   مشتعل   مناظر ِمنفجر
فارسیِ ِ زایید زنده رود را

زانو نزن   ای زرافه یِ عجیب
زانو نزن   فارسی عزیز
تا ادامه دنیا هنوز   فارسی مرا بزا




____________




kelly thoma ~ ice tree

______

No comments: