Monday, November 1, 2010

Razie Khosravi

__________________


Momoyogusa - Flowres of a Hundred Generations, 1909
_________________

راضیه خسروی

این کدام زن است که من هستم؟ه

بسته می شود چترم
و در که بازباز
می پرسد از من زنی:
ه
شما؟
ه
کدام زنم من در این لحظه؟ه
این کفش ها…
ه
و گیاهان پیچیده بر سرم
که تخم سگ ها ،حرفم نمی زنند.
ه
سیاه می شود زنی که نگاه می کنم
نگاه داشته شده پشت در
خیس
ترسناک
و موقر در لباس فاحشگی.
ه
صبح را به بوی خود بخیر می گوید
وبازم می کند در
همه چتر های بچگی

فراموش شده از زن که آمده بودم
یا آ مده است
تمام دردها
عبارت ها همه در یک چای نوشیده می شوند
استکان هایم غریب روی میز
کدام مان هستیم؟ما

من در جعبه کوچکم آواز
هر روز چند بار تکرار می کنم:ه
چه قدر خوب می شد اگر میدانستم امروز صبح

این کدامتان هستید که منم؟
هزمستان 88


____Gregory Isaacs - Bad Da


_____________

No comments: