Wednesday, December 1, 2010

Hamid Reza Akbri

_______________


Moonrise, Arches National Mounument, Utah.photo from larryjw
_____________

حمید رضا اکبری (شروه)ه

بی خوابترین واژه های کتاب منمساعت به وقت قصه می گذرد
وخواب مردمم را نمی برد
به آخر رسیده این خواب /شاید
مگر کسی را می برند سر؟
ه
در خمیازه این کتاب / که بزرگ می زند
حتی در صبح چمدانم جای نمی گیرد ...
ه
این چاقوی خونی !
ه
حیرت می آورم
برای رسیدن به صبح /چند قصه باید نشنوم
تا شروع شوم /دوباره در ابتدای خودم
کسی باور می کند
بی خوابترین واژه های کتاب منم !
ه
وتنهایی / که همیشه بی خوابترین منم .ه1388-اسفند –اهواز


___________________Kočani orkestar - Cudna Zena


__________________

1 comment:

ن.زندی said...

تا شروع شوم دوباره در ابتدای خودم

عالی بود