Friday, April 1, 2011

Farough Amiri

___________________


Tokyo GA [inspired in the movie by Wim Wenders]
____________________

فاروق امیری

انتروپی

ستاره از دور ستاره است
مثل تو که
از دور زنگ می زنی و
از نزدیک زخم
خوب است که دست ستاره
به ما نمی رسد
وگرنه پیش از آن که بسوزیم
بخار می شدیم
زمان
بی نظمی ی فزاینده است
و احتمال اینکه گاز من
از گاز تو احاطه شود صفر است
خوب است که دست ما
به ستاره نمی رسد.ه


__________________