Friday, April 1, 2011

Robab Moheb

___________________


Body of Desires 2004- Cara Barer
_________________________

رباب محب

۱
حلقه هایِ تنگ
جهنم هایِ سنگی
بهشت هایِ شیشه ای.
ه
در این گوشه
همیشه گردبادی هست که سقف و دیوارها را یکی می کند
واین چشم که از تداومِ درخت
شکستِ زاویه می چیند
به انتظارِ فصلِ دیگری
سایه اش را بر سنگ می کوبد.
ه


۲

زردهایِ سربی
نارنجی هایِ سنگی
پیچازی هایِ پائیزی.
ه

مرگ
صدایِ افتادنِ برگ است
در کوچه باغ هایِ بی بانونه
رویِ طاق هایِ کاکلی هایِ بی کاکل
بر شاخه هایِ پرستو هایِ آبی.
ه

مرگ
فصلی ست که هرگز نمی گذرد.ه


استکهلم/ اکتبر دوهزار و ده


__________________

No comments: