Friday, April 1, 2011

Roshanak Bigonah

__________________روشنک بیگناه
_____________________________


من روزی آفتابی را انتخاب می کنم
روز دلفین ها و شناگران آخر تابستان
و قدمهای ماسه ای مان تا دم دمه های آب

از آن جمع هایی هستیم که
هیچکس نمی فهمد چکاره اند
از کجا آمده اند
نسبت شان با هم چیست

شیر آب سرد
ماشین داغ و صندلی های چسبناک
و خنده ی غلتان و مودبی
که شادی را پس می زند تا شیاری از نمک
من روز آفتابی را انتخاب می کنم
از میان تمام لحظات و حکایات
صدایی آرام و مراقب
دلفین ها و پلی رو به اقیانوس.ه__________________

No comments: