Sunday, May 1, 2011

Zibahu Karbassi,

_________________


Illustration by Al-Biruni (973-1048) of different phases of the moon, from Kitab al-tafhim
________________________

زیباهو کرباسی

ذن ٢همِه
مَه
مِه
مَه
مِه
مَه

مهره بانی ست که بی مهربانی بی بی به بابا نمی رسد
و شاخ ماه ه شاخه ای برهنه نمی روید از میان مِه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه مَه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه مِه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه مَه

زنگوله های شتری را که از خاطرش می گذشت کش رفته ام
تا به این چراغ ِ رنگی ِ چشمک زن که روئیده از میان مِه مَه بیاویزم
مثل خوابی پاره شود لای انگشتانم
تا شعرهای مه آلود را مثل توری بکشم
در هوای این زمین
که روی شاخ گاو بودا نشست و بوی نرگس داد.ه

کجای در زمان ِ زیبا که هرگز ما را کنار هم نخواست
شبیه تو شد که این قدر مرا شبیه تو می کند.ه
با این مهربانی بی بدیل که می وزد پشت ِ گوش ها و
گردنم در سکوت ِ مِه
ه هه ه ه ه ه هه ه ه مَه
ه هه ه ه ه ه هه ه ه مِه
ه هه ه ه ه ه هه ه ه مَهه هه ه ه ه ه هه ه ه مااااااااااااا...ه

_____________

No comments: