Saturday, October 1, 2011

Ali Naderi

__________________


Ultima Thule by Karezoid
____________
علی نادری
دریچه همان است

فرقی نمی کند
تند بروی یا کند
گاه ترانه است
گاهی هم
ه ه ه ه سوتی نا تمام
می ایستی
گوش می دهی
قطع می شود

گاهی هم
ه ه ه ه دریچه ای باز می شود
که شنبده سوتی را
که فکر کرده ترانه ای ست
قدیمی
قدیمی تر از عکس نوجوانی اش

گاهی راه می روی
در کوچه ای که انگار
امروز بود
که پا برهنه در آن می دویدیکوچه ای بود
دیروز و امروز و هنوز
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه دریچه است
همان است
ترانه همان است
بازی همان
ه ه ه ه بازیچه همان نیست
بازیچه مائیم
که می بازیم
روز ها را
در کوچه هائی که
عابری در آن سوت می زند
و بر که می گردی
می بینی
ه ه ه ه دریچه همان
ه ه ه ه ه ه ه ه عابر همان است.ه

____________

No comments: