Saturday, October 1, 2011

Minoo Nosrat

________________

Kenneth Noland-That, 1958-9
_____________
مینو نصرت

خورشید بار دیگر میو میو کنان
جهانم را احاطه می کند
طوفان گربه ها را به هم می کوبد
باران گربه ها را می شوید
باید که گربه ای در ژرفای جانم مدفون شده باشد
که
ه« احساس میکنم
کبوتری میان خلوت در های بسته ام می گرید»
1ه
که
سقف و زمین زیر پایم
میو میو می کند
باید میو میویی لای موها
زیر این مروارید حلقه زده بر گردن
و مرارت های چین چین دامنم خفه شده باشد
که
گربه ها رهایم نمی کنند
باید پرنده ی این سطر را رها سازم

ه1/ برگرفته از دفتر حوا صدایم می زنند، نام من لیلی ست_________

No comments: