Sunday, April 1, 2012

Mohammad Bagher Kolahi Ahari

__________________

Ecological Footprint Infographiti Rug by Toko.
______________
محمد باقر کلاهی اهری

بیتاب

مرا بس که بگویم دوستت دارم
مرا بس که بگویم چون آتش ها برایت سوخته ام
تا مرا بگذاری بروی ؛ تا باران های بعد
کویر ها را بگذاری تا مرا صدا کنند
د رحیرانی بادهای سوخته سرگردانم کنند!
ه

صحرا هایی هستند و مثل روز های من بیهوده اند
بی شوق اند ؛ بی بارانند ؛ بی ترانه اند
بی هیچ گیاهند
بی انتظارند و بی بامداد!
ه


روزی طولانی اند که بعد از رفتن گل ها آغاز شد
بعد از گیاه و پرنده و هر چه هست
بی عطر نارنج و لولای در که صدا می کند!
ه

کسی نیست تا بیتابش باشم دیگر
بس که مرا تاب ابروهایت کشته است!
ه


_________

No comments: