Monday, October 1, 2012

Robab Moheb

____________ 


_____________
نام­ها در«سمک عیار»
رباب محب

نامِ شخصیت­ها، قهرمانان و اسامیِ مکان­هایِ داستانِ «سمک عیار» یکی از موضوعاتِ بسیار جالب است که نظر خواننده را به خود جلب می­کند. اغلبِ قهرمانانِ کتاب نام­هایِ اصیلِ ایرانی دارند. نامِ بعضی از افراد از حرفه­یِ آن­ها گرفته شده است. بعضی دیگر شاید ساخته­یِ ذهنِ خیال­پردازِ پردازنده­یِ این داستانِ عامیانه باشد.
شهرهایِ عقاب، گیرمند، شیث بن آدم، سیمابیه، حامیه، سایه­یِ قاف، چلندر، شهرستان عقاب، هرمون­شهر، جزیره­­یِ عقیق، جزیره­یِ تندباد، جزیره­یِ خروس، جزیره­یِ مرغان، جزیره­یِ زعفران، جزیره­یِ تجار، جزیره­یِ قوقاش، کوهِ جهان­بین، کوه قاف، دره­یِ گردون، دره­یِ اکبر، دره­یِ خورجان، دره­یِ سرخ، دوازده دره، دره­یِ دولاب، دره­یِ بهلان، دره­یِ بور، یازده درّه، دره­یِ ماران، دره­یِ شرناس، درّه یِ گرد، دره­یِ غضبان، دره­یِ سیاه، دره­یِ آتش، هفتاددره، دره­یِ شکاری، دره­یِ شول، دره­یِ سواران، دره­یِ شرناس، دره­یِ دربند، دره­یِ خونیان، دره­­یِ رنگ، قلعه­یِ کلاغ تنها نمونه­ای است از خیلِ نامِ مکان­ها. تعدادی از این نام­ها بسیار گذار و فقط یک­بار قید شده­است، و تعدادی دیگر تا صفحاتِ پایانی کتاب اینجا وُ آنجا ذکر می­شوند.

نام­هایِ «سمک عیار»  به ترتیبِ الفبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آ
آبان (از پهلوانانِ روئین)
آتبین (پسر قرزم شاه)
آتش­افروز (از خویشان قایم)
 آتشک
آخته (از دره­یِ گردون. از لشکر قابوس)
آدینه قرزم (پادشاه طغان)
آذرجوش
آزادمرد
آسمان­نگر (پیک و از سربازان چگل­ماه)
آفتاب­پرست (سرباز زلزال)
آهن­جگر (از پهلوانانِ شاه­غریب)
آهن­شکن (رفیقِ لعلان)
آهن­کمان (از پهلوانانِ فرخ­روز)
آهوگیر عیار

ا
آبان­دخت (دختر غور)
ابرک (پیک و در خدمتِ فرخ­روز)
ابرسیاه (از سربازانِ قابوس)
اتابک (لالا یا خادم جمشیدشاه)
اجکن (از پهلوانانِ شاه­جام)
احجان (سرباز زلزال)
احلج (سرباز زلزال)
اختیار (از سربازان طوطی­شاه، والی شهر)
اخنح (سرباز زلزال)
اخنوع (نامِ دوّمِ سمک عیار. او با نام این جعلی و در لباسِ مبدّل نوکرِ سیاه شد)
ادخان (قلعه دار قلعه­یِ فلکی)
ادهم (اسفهسالار)
ارقم (اسفهسالار)
ارغند (پیک ارمنشاه)
ارغند (برادر غلند)
ارغو (مطرب و کنیزک)
ارغون­شاه (پهلوان)
ارغون سرچوپان (سرباز یا پهلوان)
ارغوان (مطرب و کنیزک. نام دیگر او روح­افزا)
ارمند (وزیرِ شاه­غریب)
استیزه (از دره یِ سوق. از لشکر قابوس)
اسکندر رومی
افزون (اسفهسالار)
افزون (نام سمک در پیشگاهِ صیحانه­یِ جادو)
افعی (پیک قاطوس)
افق (سرباز زلزال)
اشکنج (از پهلوانان شروان بشن)
اکبر کوچک (از دره­یِ اکبر)
اکبار (اسفهسالار. در خدمتِ زلزال)
ارکلک (عموی هور)
الماس (دژبان)
الماس (از پهلوانانِ روئین)
الم­یار (از سربازان طوطی­شاه)
ارمنشاه (شاه ماچین)
ازل (یکی از جاسوسانِ ارمنشاه)
اسپر
اسکندر رومی (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
اعزاز (وزیرِ آدینه­یِ قرزم)
الیار (از پهلوانانِ درّه­یِ خورجان)
الیاس­شاه (از درّه­یِ سرخ)
الیان (از پهلوانانِ درّه­یِ خورجان)
امیر عسس
امیرک (از اهالی دره­یِ دولاب. از پهلوانانِ قابوس)
امیرک (شراب­فروش)
انجام (دایه­یِ شروان بشن)
اورنگ (از پهلوانانِ دوازده درّه)
اوسالو (از پهلوانانِ شاه­جام)
ایام
ایلاق

ب
بادپای
بادروان (پیکِ تیغو)
بادگیر (دریانورد در خدمتِ گورخان)
بارک (دزد)
بسطوخ گنجور ( شبان. وارثِ گنج­خانه از روزگار کیومرث)
بشر حلبی (از سربازانِ مرزبان­شاه)
برادرعباس (برادر دوبور؟ احتمال می­رود همان غفاف زرین کلاه باشد)
براق ( از سربازانِ گورخان)
برامد (وزیرِ زلزال)
بربررود (مطرب)
بربر یا بربرانِ خادم (خادم گورخان)
برخول (از وزیرانِ شاه­جام)
بردین (عیار)
برزین (جاسوسِ شاه­جام)
برطاس (از پهلوانانِ شاه­جام)
برمکی (سربازِ لشکر یازده درّه)
برهمن (رهبانِ هفتاد دره. 270 ساله)
بقران (از پهلوانانِ دوازده درّه)
بغرا
بکتاش (از دشمنانِ شمس)
بلاجوی (لقبِ جماد)
بوران (پیکِ قابوس)
بوجه دیو (شاه)
بورین (خادم ماه­جان)
بورین (از دره­یِ بور در خدمتِ قابوس­شاه)
بوسان (از سربازانِ طوطی­شاه)
بهار (از پهلوانانِ شاه­غریب)
بهروز (نام جعلیِ روزافزون)
بهزاد (پسر کانون سفهسالار)
بهک (خادم شاه قاطوس)
بهلان (از دره­یِ بهلان. در خدمتِ قابوس­شاه)
بهو (پیک روبین)
بیدارسپر (از پهلوانانِ قاطوس)

پ
پروانه (از خدمتکارانِ صیحانه­یِ جادو)
پرند (پیکِ شمشاد)
پیل آزما (فرزند گرگ­سار پهلوان)
پیلان (زندانبان)
پیل افکن (از سربازانِ گورخان)
پیلدر (یا گندمک، از پهلوانانِ شاه جام)
پیل­گوش (از لشکر قابوس)
پیلو (شاگرد جفت عیار)
پیلو (از لشکر شمشاد)

ت
تاج گوهر (لقبِ چگل­ماه از جانبِ شاه غریب)
تاج دخت (مطرب. همسر روبال. در خدمت قابوس.)
تجارشاه (شاهِ جزیره­یِ تجار)
تجارم (پسر عم چارسب)
ترنجه (دایه­یِ گیتی نمای)
تکریت کوتوال (دیدبان قلعه)
تمر (غلام)
تمرتاش (غلامِ الیار و الیان. مردی کوچک اندام امّا با جمال)
تندباد (سرباز زلزال)
توران (از سربازان مرزبانشاه)
توران (از لشکر قابوس)
توران­دخت (نام جعلی مردان­دخت)
تیزدندان عیار
تیغوی جادو (از پهلوانانِ قابوس)

ث
ثمران (فرزند بازرگان. در جزیره­یِ خروس)

ج
جاشوش (از پهلوانانِ شاه­جام)
جام (از پهلوانانِ کاوه)
جام الماس (از پهلوانانِ روئین)
جام­شاه
جاودان (از یارانِ تیغو)
جراد (برادر زیاد)
 جراس (پهلوان. از خویشاوندانِ غاطوش)
جرجان (از پهلوانانِ قابوس)
جغویِ شبان
جفت عیار
جلدک (خدمتکار سرخ­کافر. شاگرد سعدانِ شرابدار)
جلدک (نامِ ساختگی. سمک)
جماد (از خادمانِ روبین)
جمجاش (وزیر قابوس و کرینوس)
جمشید شاه
جمشید (پسر خورشیدشاه. برادر فرخ روز)
جنگجوسب (شاه)
جنگجویِ قصاب (عیارپیشه از سرخ علمان؛ از طرفداران قایم)
جوشان (از پهلوانانِ شاه جام)
جوشان (از پهلوانانِ تیغو)
جوهر (خادم شاه غریب)
جوهره (خواهرِ مرجانه، زنِ وزیرِ شاه جام)
جهاد (وزیرِ فرخ روز)
جهان­آرای (مادر جهان­افروز)
جهان­افروز (دختر شمشاخ)
جهنای وزیر (وزیر گورخان. اهلِ قفاف)
جیپال هندو (شاه، جیپال شاه)


چ
چابک مشت­زن (چف از پهلوانان شاه­جام)
چارسب بازرگان (از یاران فرخ­روز پسرِ خورشیدشاه)
چپ گیلی (سرباز خورشیدشاه)
چپ مرغزی
چغانک (دایه­یِ گیتی­نمای)
چگل­ماه (خواهرِ طوطی­شاه)
چشان از سربازان طوطی­شاه)
چهران (از پهلوانانِ گندمک)
چیپال (شاه و از یارانِ مرزبانشاه)

ح
حاجب (اسفهسلار)
حاجر (از پهلوانانِ شاه­جام)
حاجون (از پهلوانانِ شاه­جام)
حامده خاتون
حرون (از پهلوانانِ شاه جام)
حشعاف (پسرِ دبوردیوگیر)
حطنی (از سربازانِ طوطی­شاه)
حلیون (سرباز زلزال. از خاورکوه)
حمور (پسر حمومه. از لشکرِ قابوس)
حمومه (از دره­یِ شرناس. پدر حمور. در خدمت قابوس)
حور (از پهلوانانِ تیغو)
حوربک (برادر هوران. از دره­یِ ماران)
حورتک یا حورنک (از درّه­یِ گرد)

خ
خادم (سرباز زلزال)
خاقانِ وزیر  (وزیرِ طوطی­شاه)
خاطور (استاد کانون)
خاض (خادم شاه­جام)
خرامید (فرزند خورآئین)
خردک ملاح
خردک (از مردانِ دینا شاه و از همراهان خورشیدشاه)
خروس (پیکِ روزافزون)
خشعاب (فرزندِ دبور دیوگیر)
خمار (عیار)
خواجه سعد بزاز
خوان­سالار (از لشکر قابوس)
خورآئین (از پهلوانانِ شاه­غریب)
خوجان (از سربازان قابوس)
خورجان (خادمِ قایم)
خورجادو (از پهلوانان و جادوگرانِ جاودان)
خوردخت (دایه­یِ نیکی­جهش، دختر شاه سیماب)
خوردسب شیدو (اهلِ حلب)
خورنگ (از پهلوانانِ دوازده درّه)
خوزچاهی (از پهلوانانِ دوازده درّه)
خوزچاهی (از اهالی درّه­یِ چاه)
خوشنام (از اهالی درّه­یِ کُرد، از پهلوانانِ دوازده درّه)
خیزران (معشوقِ روئین)

د
داجان (از سربازانِ طوطی­شاه)
دادک (دایه­یِ ماه در ماه. شاگرد صیحانه)
داراب
دایان (دایه­یِ طیطون)
دایه جادو (خواهر دایه­یِ شمشاخ)
داهی (از پهلوانانِ شاه­جام)
دبور دیوگیر
دربار (عیار)
درانک (از سربازانِ طوطی­شاه)
دردان (از سربازان طوطی­شاه)
دردانه (خادم ارمنشاه)
دریابند (رهبر دزدانِ دریایی جزیره­یِ مرغان)
دریاگذار (از یارانِ قایم)
دسنوس (از سربازان فرخ­روز پسر خورشیدشاه)
دکن (از سربازانِ طوطی­شاه)
دیلم­کوه (در خدمتِ خورشیدشاه)
دل­افروز (دل­فروز. نامِ اصلی روح­افزای مطرب)
دلبر ( کنیزک خیزران)
دلارام (دلارام دلاربا، لقبِ روزافزون)
دوال­پای (مردِ معلول. «دوال­پایان» لقبِ مردم شهری است که همگی مردمش معلول هستند)
دوان (موکل شغالان)
دودان (والیِ شهر. از یارانِ قابوس)
دودخان (از اهالی دره­یِ سیاه)
دوند (نام دوّم؛ ساقوط. پهلوان در خدمتِ خورشیدشاه)
ده مرد (از سربازان طوطی­شاه)
دهم نام (از سربازان فرخ­روز)
دیران (از سربازانِ طوطی­شاه)
دیرک (عیار)
دیلم کوه (برادر شمسان. اهلِ دیلمان. پیکِ مرزبان­شاه)
دینار (خادم شاه جام)
دینار ستوردار (نام مستعار سمک عیار)
دینار قتال (از لشکر شروان بشن)
دینال­شاه

ر
رابین (غلام کاوه)
رادو (یا زادو از پهلوانان سیه­پیل)
راجم (از پهلوانانِ سیه­پیل)
رارقم (پسر شاه شمشاخ. برادر جهان­افروز)
راوندی (خدمتگار و نامه رسانِ مهران وزیر)
راه­انجام (پیرمرد صد و بیست ساله)
راهان (خادمِ تیغو)
راهبر (زنِ طرنیق)
راهو (پیک رزمزن)
راهی (از پهلوانانِ شاه­جام)
رحام (از پهلوانانِ شاه­جام)
رمو (جاسوس و پیکِ مهران وزیر)
رزما (دختر قایم)
رزماق هیزمکِش
رزمان (باغبان)
رزمزن (پهلوان)
رزمیار (پسر کانون سفهسالار)
رزمیار (از پهلوانان شروان بشن)
رزمین (دختر قایم)
رعد (از سربازانِ روئین)
رعدان (از یاران گورخان)
رمان (از سربازانِ طوطی­شاه)
رمیل (از یارانِ ولوال و اکبار)
روبال (دامادِ بورین. از دره­یِ دربند)
روبین (از پهلوانانِ شاه­جام)
روح­افزا (مطرب و کنیزک. نام دیگر او ارغوان. نام اصلی او دل­افروز است.)
روزافزون (دخترِ کانون، خواهر بهزاد و رزخیار)
روزه (خادمِ روبال)
روزه نفاظ (مهتر نفاطان)
رهان (از پهلوانانِ دوازده درّه)
رهان (از پهلوانانِ درّه­یِ خورجان)
رهرو (زنِ جادوگر. در خدمتِ صیحانه­یِ جادو)
ریاح (پیکِ هندس)
ریحان (لالاریحان. خادم)
ریحانه­یِ مطرب

ز
زادو (یا رادو از پهلوانان سیه­پیل)
زاهده ساقیه (از طرفدارانِ سمک عیار)
زجاج (از پهلوانان شاه­جام)
زراره (از پهلوانانِ روئین)
زرند (جراح)
زلزال (پادشاهِ خاورکوه. زلزال­شاه)
رواسی (دکاندار)
زراستون (دختر طوطی­شاه)
زرامک (از سربازان طوطی­شاه)
زربند (از یاران چگل­ماه)
زرزر (از خدمتکارانِ گورخان)
زرند
زغران (از گورخان)
زره ابروی (از سربازان خورشیدشاه)
زمره (از خادمانِ گیتی­نمای)
زرنگار
زنگ (از پهلوانانِ تیغو)
زروند (برادر شموط. از لشکرِ قابوس)
زرین (از علم­سرخان)
زریندرفش (پسر روئین)
زرین­کمر (برادر زرین لگام. از خویشانِ سیماب
زرین­کیش (خواهر زرین درفش)
زرین­لگام (برادر زرین کمر. از خویشانِ سیماب)
زوره­یِ جادو (دایه­یِ چگل­ماه)
زهره (دادکِ شروان بشن)
زیاد (برادرِ جراد)
زیاد (از لشکرِ قابوس)
زیانه (خواهر سوسنه. مادر الحان)
زید (عیار. از یارانِ شغال پیل زور)
زیرک عیار

س
سارن (از دره­یِ سواران. از لشکر قابوس)
ساری (خادم جهنای وزیر)
سارو (غلامِ گندمک)
سارون (فرزند کوسال)
ساکن (از سربازانِ فرخ­روز)
ساقوط (همان دوند)
سالم (از سربازان خورشیدشاه)
سالوس (از پهلوانانِ شاه­جام)
سام (پیکِ قابوس و کرینوس)
سامانه (از یاران سمک. همسر مهرویه)
سامو (پدر کامون)
سباهر (عیار)
سبک سوار (لقبِ سلکون)
سپندان عیار
سپه­داد (فرزند قادسه­یِ جادو)
سپه­دار (از دره­یِ شول. در خدمت قابوس)
ستاره (زن جادوگر. به شمایلِ سگ. از دهانش آتش بیرون می­آید)
ستاره­شمر (از سربازان خورشیدشاه)
ستلمون (از سربازان خورشیدشاه)
سرادق (یکی از سربازانِ دبور دیوگیر)
سراق (از سربازانِ غفاف)
سراق (از لشکرِ قابوس)
سربندی (فرزند آسمان­نگر)
سرقول (شاه. از یاران مرزبان­شاه)
ساسان (از پهلوانانِ قابوس)
سام (پهلوان. پیک مهران وزیر)
سامین (زندانبان در خدمت شاه­جام)
سراره­یِ جوان­مرد (دکاندار. برادرزاده­یِ عالم افروز یا سمک عیار)
سرخ­کلاه (نامِ مهترِ پیل­بانان. پیل­بانان«سرخ­کلاهان» نامیده
می­شوند)
سرادار (کاروان­سرادار)
سران (از پهلوانانِ قابوس)
سرخ­کافر
سرخ­مرغزی (از پهلوانان حلب)
سرخ­ورد (عیار. همسر سمک)
سرخاب علالی (از پهلوانان حلب)
سرخ­علمان (از یارانِ قایم)
سرخ­دیوانه (از لشکر قاطوس. هفت پسر به همین نام دارد)
سعاد (پهلوان)
سعد (برادر سیاه چشم، سردار کاروان­سرای حامیه)
سعد عیار
سعد آهنگر
سعد نقاش (از اهالی چین)
سعدان (شرابدار)
سعید جوهری (دکاندار و شریک مهران وزیر)
سعید بازرگان
سکان (از اهالی دره­یِ شکاری)
سکران عیار
سقان (از پهلوانانِ دوازده درّه)
سلانه (در کتاب آمده است: «...لانه»، زنِ گندمک)
سلانه (خواهر تیغو و قضیب)
سلطان زنان
سلکون (خادم روئین)
سلمق (از سربازانِ خورشیدشاه)
سلمون (از پهلوانانِ درّه خورجان)
سلمون (حکیم و فیلسوف در دربار جیپال)
سلیم (پهلوان. بردار قطران)
سمارق (شاهِ عراق)
سمانه (خواهر شلمنک)
سماوات (از پهلوانان شاه­جام)
سمک عیار
سمران
سمره (از پهلوانانِ قابوس)
سمرین (از سربازانِ طوطی­شاه)
سمطروس(از پهلوانانِ شاه­جام)
سمن (دایه­یِ خورشید­شاه)
سمن­رخ (دختر تیغو که درکودکی از دنیا رفت)
سمن­رخ (سرخ­ورد. کنیزِ سلانه خواهر تیغو)
سمنکان (برادرزاده­یِ غاطوش)
سمور طباخ
سمور مکابر (از خویشانِ فغفور)
سموم دینار (خادم سبک­سوار)
سوکلان (از سربازانِ طوطی­شاه)
سمیح (پیکِ غاطوش و جاسوسِ ارمنشاه)
سمیح (از یارانِ خورشیدشاه)
سنباد (از پهلوانانِ قابوس)
سنبانِ نقب زن
سنجاب (پسر قاقم)
سنجاق (پهلوانی از بیابانِ خورجان)
سنجام (از پهلوانانِ جام­شاه)
سنجر (غلام فغفورشاه)
سنجور (پهلوان)
سنگان (از پهلوانانِ دوازده درّه)
سنگان جاشوب (ماهیگیر)
سنگ­افکن (عیار)
سنگین (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
سند (غلامِ قابوس­شاه)
سندان­شکن (از سربازانِ طوطی­شاه)
سوسن تیرانداز (مرد است)
سوسنه یا سوسنه قایم (مادر الحان)
سوری (عیار)
سوره­یِ حلبی (عیار و خدمتگار خورشیدشاه)
سوزان (دایه­یِ کوسال)
سوق جادو (از پهلوانانِ تیغو)
سوقولون (شاه)
سوک لالا (از یاران طوطی­شاه)
سومات (پسر عمو و نامزد گیتی­نمای)
سونق (از پهلوانانِ تیغو)
سهانه (دایه­یِ مکله)
سهکک (خادمِ ارمنشاه. از خویشانِ دبوردیوگیر)
سهشاه
سهلان (از هفتاد دره. در خدمت قابوس)
سهلویِ قصاب
سهم­آور (جاسوسِ ارمنشاه)
سهمون (جاسوسِ شاه­جام)
سهمین (عیار)
سیاف (جلاد)
سیماب (خدمتکار دبور)
سیماب (پادشاه شهر سیمابیه)
سیمک (از خویشاوندانِ گورخان)
سیامک
سیناس پری (جادوگر)
سیاه­ابر (از پهلوانانِ درّه­یِ خورجان)
سیاه چشم (اسفهسلار)
سیاهک (از لشکر قابوس)
سیاه­گیل (امیر طلایه)
سیاه مردم خوار (زنگیِ غور. غور این لقب را به این برده داده است. بعدها او به جرگه­یِ یارانِ خورشید شاه می­پیوندد و شاه به او لقبِ فتاح می­دهد.)
سیاهو (نام جعلیِ سمک عیار)
سیلان (از لشکر شمشاد)
سیمین (دایه­یِ خورشیدشاه)
سیمینه (خادمه­یِ گیتی­نمای)
سیاف (از پهلوانانِ شاه­جام)
سیاف (جلاد)
سیرش (از سربازان طوطی­شاه)
سیل (از پهلوانانِ شاه قرزم)
سیل جادو (از پهلوانانِ تیغو)
سیمو (کنیزِ گلبوی همسر فرخ روز)
سیمون (از پهلوانانِ قابوس)
سیمینه (زنِ کاوه)
سیه پیل (جانشینِ تیغو)
سیه دیو
سیه سار (از پهلوانانِ دوازده درّه)
سیه سار (از پهلوانانِ درّه خورجان)
سیه سر (از سربازان فرخ روز پسر خورشیدشاه)
سیه میل (از پهلوانانِ قابوس)

ش
شاکر صاحب قلم (دبیر قزل ملک)
شادک حلوایی (سمک در لباسِ دکاندار و حلوافروش)
شادمرد (از طرفداران سمک)
شادمرد جوهری
شار (از غلامانِ گندمک)
شارخ (وزیر شمشاخ)
شارک (از یارانِ گرده بازو)
شارن (از دره­یِ سوران. از لشکر قابوس)
شاشان جاشوب (دریانورد. در خدمتِ گورخان)
شاع (از معتمدان و پهلوانانِ غلند)
شاف (از پهلوانانِ شاه­جام)
شاور (از پهلوانانِ طوطی­شاه)
شاهان (برادرزاده­یِ غورکوهی. پسرعموی آبان­دخت)
شاه­جام (شاه شهر حامیه)
شاه قاطوس (از شهر محترقات)
شاطر (از یاران سمک عیار)
شاهک (از پهلوانانِ شاه­جام)
شاهک رازی (از پهلوانان حلب)
شاهوی عیار
شای (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
شب­پر (از پهلوانانِ تیغو)
شبدیز (غلام مهران وزیر)
شحشام (پیکِ شهرانِ وزیر)
شران (خادم جاشوش)
شران (فرزند سبک­سوار)
شرح (خادم مردان­دخت)
شروان (وزیرِ سمارق شاهِ عراق)
شروان بشن (فرزند شاه قاطوس)
شروان­دخت (دختر قابوس)
شروانه (دایه­یِ مه­پری که جادوگر است)
شروط (وزیرِ چگل­ماه)
شروین عیار
شرویون جادو (از پهلوانانِ تیغو)
شعشام (غلامِ ارمنشاه داروغه­یِ ماچین)
شغال پیل زور
شلمنک (همسایه­یِ سهلو)
شماط (یکی از دو پسر بکتاش)
شمامه­یِ دلال
شمامه (دایه­یِ شروان­دخت)
شمران (از سربازان قزل­ملک)
شمره­یِ دیو
شمس (وزیرِ قبط­پری)
شمسان (برادر دیلم کوه. اهلِ دیلمان)
شمسه وخادمی (دایه فرخ­روز در دربار ارمنشاه)
شمشاخ (شاه شهر شیث بن آدم)
شمشاد (از شهر هرمون. خویشاوند کرنگ)
شمشان (از پهلوانان شاه قاطوس)
شمور (از دره­یِ سمنان)
شموط (یکی از دو پسر بکتاش)
شموط (برادر زروند. از لشکرِ قابوس)
شندا (از سربازانِ طوطی­شاه)
شورانگیز (از پهلوانانِ شاه­جام)
شه میر عیار
شهران (پهلوان)
شهران (وزیر)
شهجان (از سربازان طوطی­شاه)
شهرزاد (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
شهسوار (از یارانِ فرخ­روز)
شهمرد عیار
شهمرد (از پهلوانان شاه قاطوس)
شهمرد (از پهلوانانِ شاه­غریب)
شهمرد (لقبی که شاه جام به روزافزون می­دهد)
شهموار (از یاران خورشیدشاه)
شیدسب (از سربازانِ خورشیده شاه)
شیدو (از سربازان فرخ روز پسر خورشیدشاه)
شیر (فرزند کوه­یار)
شیرافکن
شیرچنگال (از سربازان خورشیدشاه)
شیرخوار (برادرماهوس)
شیردست (از دره­یِ ماران. از پهلوانانِ قابوس)
شیرزاد جاشوب
شیرزاد عیار
شیرغون (پسر کوهیار)
شیرین (دایه­یِ صدوبیست ساله­یِ شاه­غریب)
شیرین­دخت (دختر قمقام. خواهر علقوم)
شیرین­دینار (فرزند سبک­سوار)
شیرو (از پهلوانانِ دوازده درّه)
شیرو (از یارانِ گرده بازو)
شیرویه (فرزند شیرافکن)
شیطانه (از خدمتکارانِ صیحانه­یِ جادو)
شیمون (از دره­یِ شیمون. از پهلوانانِ قابوس)
شیمینیوس (وزیرِ قوقاش)


ص
صابر (پسر خمار. عیار)
صارم (از لشکرِ قابوس)
صرصر (اسفهسالار)
صفور (از یاران غاطوش)
صمام (جاسوس)
صملاد (پسر خمار. عیار)
صمصام (از لشکرِ قابوس)
صمصام (از پهلوانانِ شاه قرزم)
صندل (خادم گورخان)
صیحانه (زن جادوگر استاد دادک دایه­یِ ماه درماه)
صیحانه جادو (جادوگر، ساکن جزیره­یِ آتش. در خدمت ارمنشاه)

ض
ضحاک (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
ضرار (در خدمت مرزبان­شاه)

ط
طاش (غلامِ مرزبان­شاه)
طالار (پهلوان)
طلامه (پیکِ ارمنشاه)
طلایه کوه­یار
طباق (از سربازان طوطی­شاه)
طحن (از سربازانِ فرخ­روز)
طحنون پری
طرد (لشکرِ قابوس)
طرسنان (از پهلوانانِ شاه­جام)
طرمشه (زندانبان. دوجنسه)
طرنیق (دژبان یا کوتوال قلعه­یِ سماوات)
طلق (از پهلوانانِ تیغو)
طمخان (وزیر گورخان)
طورک پیلبان (پهلوان)
طوس (از سربازان طوطی­شاه)
طوسان (از سربازان خورشیدشاه)
طوسان (از پهلوانانِ شاه­جام)
طوفان اسپ (پیکِ خاقانِ وزیر. از سربازانِ طوطی­شاه)
طوفان جادو (از پهلوانانِ تیغو)
طوطی­شاه (پادشاه شهر گیرمند)
طومان (از سربازانِ طوطی­شاه)
طومان (پیک قابوس)
طومار (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
 طهمورث دیوبند (700 سال عمر دارد)
طیراق (از پهلوانان ارمنشاه)
طیطاق (سرباز طوطی­شاه)
طیطون (پادشاهِ جماعت گوران. برادرزاده­یِ قبط­پری)


ظ
ظفرشاه (شاه چین)

ع
عارضان (در خدمتِ قایم)
عاد (از پهلوانانِ قابوس)
عادان (از خادمان دربار ارمنشاه. از لشکر دبور)
عاق (سلاحدارِ شهرزاد)
عالم­افروز (لقب سمک عیار که خورشیدشاه به او عطا کرد. خورشیدشاه سمک را یک نام مجهول تلقی می­کند.)
عبهر (پهلوان)
عجعاج (از لشکر قابوس)
عدنان (فرزندِ هامان، وزیرِ خورشیدشاه)
عدون (برادر قاصوره. سرباز زلزال)
غزومند (پیک گورخان)
عطارد حکیم
عقیل (برادر ضرار)
علقوم (پسر قمقام)
عَلَم سرخ (پرچمدارِ سرخ­علمان)
علوان (از سربازان طوطی­شاه)
علیل (خادمِ مطبخِ کرینوس)
عمران (امیر، از خویشان گورخان)
عنبر (خادم گیتی­نمای)
عنبر (خادمِ جاصِ فرخ­روز)
عنجان (برادرِ عجعاج)
عیجان (فرزند عجعاج)
عیار گران­چوب (پاسبان)
عیدان جوهری
عیلاق (از اهالی دره­یِ غضبان)
عیلاق(از اهالی دره­یِ سیاه)

غ
غاب (سرباز طوطی­شاه)
غارب (برادر غریب شاه. عموی مردان­دخت)
غال (برادرِ غور)
غاطان (برادرِ سرادق)
غاطوش (دژبان یا کوتوالِ قلعه­یِ دوازده دره)
غراب غرابی
غراف (پهلوان. از خویشانِ دبور دیوگیر)
غروب (از معتمدان و پهلوانانِ غلند)
غشامون (از سربازانِ طوطی­شاه)
غفاف زرین کلاه (برادر دبور دیوگیر)
غضبان (گماشته­یِ قلعه)
غلند پهلوان (از پهلوانانِ شاه قاطوس)
غندره (پهلوان از شهر چلندر)
غوامد (پسر غفاف)
غور کوهی (پهلوان. برادرِ کوهیار و کوشیار)
غورمند (از لشکر قابوس و کرینوس)
غوش (پسرِ غاطوش)
 غریب (پیکِ گورخان) رواسی
غریبک طباخ (برادر خوانده­یِ شمامه)
غریب­شاه (شاه شطران)

ف
فتاح سیاه (از سربازانِ خورشیدشاه)
فتنه­جوی عیار (از یاران خورشیدشاه)
فراده (از سربازانِ طوطی شاه)
فرخ (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
فرخ (خادم و پیک هندس وزیر)
فرخ­بخت (نام مستعار سمک عیار)
فرخ­روز (نابرادری خورشیدشاه)
فرخ­روز (فرزند خورشیدشاه. به نام عمو نامگذاری شد)
فرخ­زاد (نام مستعار ابرک)
فرزند (سرباز زلزال)
فرطوس (از اهالیِ قلعه­یِ طوطی­شاه)
فریدون (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
فریق (غلامِ عزومند)
فغفورشاه (پدر خورشیدشاه)
فقران­شاه
فلک­یار (والی شهر)
فور (شاه، شاه فور)
فورهندشاه (از یاران مرزبان­شاه)
فولاد (عیار)
فیروز (خادم گندمک)
فیروزبخت (از یاران سمک)

ق
قابض (نام دیگر: ماهو فرزند مهران وزیر)
قابوس (شاه)
قابوس (از پهلوانانِ هفتاد دره)
قادسه­یِ جادو (جادوگر)
قارن (خواهرزاده­یِ قباد)
قاطوس­شاه
قاطور (خادم پیل­آزمای)
قاصوره (برادر عدون. سرباز زلزال)
قاقم (از سربازانِ شاه­جام)
قایم (زندانبانِ زلزال. طرفدار سمکِ عیار)
قایم (اسفهسالار)
قاورشاه
قباد
قبط­پری (رهبرِ پریان)
قراخان (پهلوان. برادر قرقوب)
قراعر (ساقی)
قاقرِ وزیر (پهلوان از شهر چلندر)
قداره (از لشکر قابوس)
قرقوب (برادر قراخان. پیکِ ارمنشاه)
قرمار (غلام گورخان)
قرن (خادمِ ارغون)
قزل ملک (پسر ارمنشاه)
قضیب (برادر تیغو)
قطام (غلامِ سیاه ابر)
قطران (برادر سلیم)
قطوع (پسر سهلویِ قصاب)
قلند (از سربازانِ فرخ­روز)
قلنداز (از سربازانِ طوطی­شاه)
قمر (دختر طیطون پری)
قمرملک (خواهر خورشیدشاه)
قمقام (پهلوان)
قطرون (پیکِ شاه­جام)
قطناس (پدرِ قبط­پری)
قندومه (مادر قایم)
قوقاش (پادشه جزیره­یِ قوقاش در نزدیکی شیث بن آدم)
قیاس (صندوق­ساز یا صندوق­فروش)
قیام (برادر خوانده­یِ قمقام)
قیفان (خادمِ چگل­ماه)
قیطاف (پیک طوطی­شاه)
قیطان (غلامِ سیاه ابر)
قیطوس (شاگردِ سارون)
قیماز (همشیره­یِ ماهانه. خادمِ روزافزون)
قیمون (از سربازان خورشیدشاه)

ک
کابوس (پسر کوسال)
کاجان (وزیرِ تیغو)
کارب (برادر گوراب)
کافور (خدمتگار کانون)
کافور (خادم ارمنشاه. در خدمتِ آبان­دخت و فرخ­روزِ اسیر)
کافور (خادمِ طوطی­شاه)
کال (از دره­یِ دوراه)
کام (از سربازان یازده دره)
کام­جوی بازرگان (یکی از نام­های سمک عیار)
کام­جوی (نام مستعار گلبوی، در لباس مردانه)
کامروه (از پهلوانانِ دوازده درّه)
کامون (مهتر چوپانان. پسر سامو)
کامویِ چوپان
کانوس (فرزند کوسالِ پهلوان)
کانون (اسفهسلار ماچین)
کاوه (سرباز شاه­جام)
کژکلاه (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
کراک (از سربازان جهنای هندو)
 کردون (از لشکر قابوس و کرینوس)
کسوت (از لشکرِ قابوس)
کرکس (از سربازان خورشیدشاه)
کرمون (پهلوان)
کرنگ (پسر کرینوس. از شهر هرمون)
کریسان (از پهلوانانِ درّه­یِ خورجان)
کرینو (امیر طلایه)
کرینوس (پدر کرنگ. برادر قابوس شاه. شاهِ هرمون شهر)
کسینوس (از نزدیکانِ خورآئین)
کشتی­شکن (دریانورد در خدمتِ گورخان)
کشمار (از پهلوانانِ تیغو)
کفک­انداز (دریانورد در خدمتِ گورخان)
کلاغ (دژبانِ قلعه­یِ کلاغ)
کلد (از پهلوانانِ شاه قرزم)
کلسوار (از سربازانِ قزل ملک)
کلهن (جاشوبان. از طرفداران خورشیدشاه)
کلنگال (از سربازان خورشیدشاه)
کمکوک (یا ملبوک. خادم سیاه­پوست)
کندس (از پهلوانانِ شاه­جام)
کندیار (از سربازان طوطی­شاه)
کنکروس (پسر جاشوش)
کنکروس (از پهلوانانِ شاه­جام)
کنگله­یِ زنگی
کورم (از پهلوانانِ تیغو)
کوسال (شاه هریانه شهر)
 کوشیار (پهلوان. برادرِ غور کوهی و کوهیار)
کول (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
کوله (از سربازانِ طوطی­شاه)
کوه­تن (برادر کوهیار)
کوه­تن دیلمی (برادر دیلم­کوه)
کوه­تن دیالمی (از سربازان فرخ­روز، پسر خورشیدشاه)
کوه­زاد (از پهلوانان هفتاد دره. از لشکر قاطوس)
کوه­یار (از پهلوان دره. برادرِ غور کوهی و کوشیار)
کویان (از پهلوانانِ دوازده­درّه)
کیسوف (از سربازان طوطی­شاه)
کیاد (از پهلوانان قابوس)
کیان­شاه
کیکان (یکی از جاسوسانِ ارمنشاه)
کیوم (از سربازان طوطی­شاه)
کیومرث (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
کینوس (از سربازان طوطی­شاه)

گ
گاوسیاه (عیار)
گرده بازو (قصاب. اسفهسلار محترقات. از سربازان فرخ­روز)
گرگسار (پهلوان)
گلبوی (همسرِ فرخ­روز پسرِ خورشیدشاه. دختر قیمون شاه)
گلبهار (از یارانِ سمک عیار و روزافزون)
گلرخ (به احتمالِ زیاد لقبِ گلبوی است)
گلمبوي گلرخ
گلنار (مادر خورشیدشاه)
گشتاسب (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
گندمک (لقبِ پیلدر. از پهلوانانِ شاه­جام)
گوراب (برادر کارب)
گوربند (از پهلوانانِ خورشیدشاه)
گوسال دیو
گورخان (پادشاه شهرستان عقاب در هندوستان)
گوهرناز (لقب گیتی­نمای از جانبِ شاه­غریب)
گیتی­نمای (دختر جام­شاه)
گیل­پهلوان (از سربازان قابوس. بعدها به خدمتِ فرخ­روز درآمد)
گیل­سوار (از سربازان قزل ملک)
گیلک (پسر گیل. از لشکرِ قابوس. بعدها به خدمتِ فرخ­روز درآمد)
گیلک مطرب (در خدمتِ فرخ­روز)

ل
لالاریحان (خادم دختران ارمنشاه. «لالا» به خادمانِ نزدیک شاهان و شاهزاده­ها گفته می­شد.)
لالاصالح (خادمِ فغفورشاه. خدمه­یِ مه­پری)
لالا صلاح (که احتمال می­رود همان لالاصالح باشد)
لالا عنبر (در خدمتِ گورخان)
لالاکافور (خادمِ فرخ­روز)
لاک (از دره­یِ سوره. لشکر قابوس. بعدها به خدمت فرخ­روز درآمد)
لام (دژبان/کوتوالِ قلعه)
لاموس (از سربازانِ طوطی­شاه)
لشکرشکن (از پهلوانانِ قاطوس)
لعلان (رفیقِ آهن­شکن)
لمک (یکی از جاسوسانِ ارمنشاه)
لنگر (از سربازان طوطی­شاه)
لؤلؤ (فرزند خورشیدشاه که پیش از تولد می­مرد)
لهاک (از پهلوانانِ روئین)
لهراسب (از نام­های شاهنامه­ی فردوسی)
لیام

م
مارم (از پهلوانانِ درّه­یِ خورجان)
ماردم (از پهلوانانِ دوازده درّه)
مال (از پهلوانانِ قابوس)
مالان (از پهلوانانِ شاه­جام)
مالو (از سربازانِ گورخان)
مامان (نام زنی. اسم ساختگی سمک در لباس مبدل)
ماه در ماه (دختر شاه زلزال)
ماه­آسمان (به احتمال زیاد لقب ماه درماه است)
ماه­جان (والی شهر محترقات)
ماهان (حکیم)
ماهانه (دختر ارمنشاه)
ماه­ستون (همسر ارمنشاه)
ماهو ( همان قابض است، فرزند مهران وزیر)
ماهوس (از دره­یِ خونیان. از یاران سمک عیار)
مثقال (خادم کوچک اندامِ خورشیدشاه)
مثقال (خادم دبور)
مردآویز (عیار)
مردافکن (برادرزاده­یِ غورکوهی)
مردان­دخت (دختر گوراب از درّه­یِ سیاه)
مردانه (خزانه­دار و معتمد افعی)
مرجان (شاه)
مرجانه (خواهر جوهره)
مرددوست (برادرزاده­یِ غورکوهی)
مردگیر (برادرزاده­یِ غورکوهی)
مرزبان­شاه (شاه حلب. پدر خورشیدشاه)
مرزبان­شاه (فرزند فرخ­روز و گل­بوی گلرخ)
مشتری (حکیم. نامِ دیگرِ او ماهان)
مفتاح یا مفتح (بنده­یِ ارمنشاه)
مفتح الابواب (خادم شاه­جام)
مقاتل (جلاد)
مقوقر (قلعه­بان. پسر شروانه)
معتمدالملک
مغلغل (خادم کوچک اندامِ طوطی­شاه)
مشک­بوی (دختر میلاسب)
مشکویه (دایه­یِ فرخ روز فرزند خورشیدشاه)
مسنو (جاسوس)
مسنوس لالا (خادمِ طوطی­شاه)
مطبخی (آشپز سیه پیل)
مطران (از پهلوانانِ شاه­جام)
 ملامس (ملاح و شریک گورخان)
ملک­الموت (لقب مردان­دخت)
ملک نیمروز
ملکه (دخترِ تیغو و ویم)
ملوان (از سربازانِ طوطی­شاه)
مناد
مندوم (وزیر شاه غریب)
منکول (خادمِ ادخان)
موس (از سربازانِ طوطی­شاه)
مهام (از پهلوانانِ شاه قرزم)
مهاو (از سربازانِ طوطی­شاه)
مه­پری (همسر ِ اوّلِ خورشیدشاه)
مهرو (پیک فرخ­روز، پسر خورشیدشاه)
مهدگوهر نگار (از خادمانِ خورشیدشاه)
مهدی گوهرنگار (در خدمت تجارشاه)
مهران (وزیرِ فغفورشاه)
مهرانه (زردشتی)
مهرک (عیار)
مهرک (از پهلوانانِ کرینوس)
مهرو (خدمتکار زرین­درفش)
مهرویه عیار (همسر سامانه)
مهماک (از پهلوانانِ خورشیدشاه، از شهر شاه قرزم)
مهلوس (از سربازانِ طوطی­شاه)
مهیار (نام مستعارِ فرخ­روز)
میلاد (از یارانِ خورشیدشاه)
میلاسب (والی شهر شطران)
میمونه (دوست زیانه)

ن
ناشناس (از پهلوانانِ تیغو)
نافل (از پهلوانانِ شاه­جام)
ناک (نقیبِ قلعه)
نال (از پهلوانانِ تیغو)
نالان (در خدمتِ فرخ­روز)
ناهید بازارگان (تاجر)
ناهید (نخاس)
نعرارور (علامِ حمور)
نوا (پادشاه)
نوشان (از سربازان طوطی­شاه)
نیال بن سنجابی
نیک آمد (نام مستعارِ سمک عیار)
نیکان (از پهلوانانِ شاه­جام)
نیک­انجام (انجام. دایه­یِ شروان بشن)
نیوش (از پهلوانانِ دوازده درّه)
نیکو مکابر (از اهالی دره­­یِ رنگ)
نیکوچهش (دختر جهاد)
نیکی­جهش (از پهلوانانِ شاه­جام)
و
وارب (سرادار)
ولوال (اسفهسالار. در خدمتِ زلزال)
وشده (از سربازانِ طوطی­شاه)
ویم (مادر ملکه. همسرِ تیغو)
ه
هاجر دلاله
هامان وزیر (وزیرِ مرزبان­شاه)
هداکر (عیار)
هرمز کیل (از یاران سمک)
هریانه (شاه)
هرمزکیل
هلوان (از سربازانِ طوطی شاه)
هندو (از پهلوانانِ تیغو)
هندوس (وزیرِ قابوس شاه)
هور (برادرزاده­یِ ارکلک)
هوشنگ
هولان (برادر حوربک. نامی برمکی. از پهلوانانِ دوازده درّه)

هولان (از اهالی دره­یِ ماران. از سربازان یازده درّه. برادر حوربک)
هومائیل (پیرمرد. از شهر شیث بن آدم)

ی
یارخ (از یاران سمک عیار)
یامس (جاسوسِ طوطی­شاه)
یزدان­پرست (پیر300 یا 400 ساله، در دامنِ کوه قاف)
یکتاش (غلامِ مرزبان­شاه)
یوناس (از پهلوانانِ کاوه)


پائیز ۱٣۹۱ خورشیدی، ۲۰۱۲ میلادی
استکهلم
______

1 comment:

محمد خورشیدی said...

کار نیکویی ست رباب جان. دست مریزاد