Monday, April 1, 2013

Esmaiel Yourdshahian

__________________

Archaic Techniques of Chemia - Iranian Artist Shahriar Ahmadi
_________________
اسماعیل یوردشاهیان

صدای زخم

صدای زخم می آمد
درخت تنها بود
دستهای تبر زن خسته
در ضربه هزارم
دسته تبر شکست
درخت شاخه آویخت
هیزم شکن گفت  شاخه ات را می خواهم چه کنم
می توانی دسته ای دیگر بسازی
 هیزم شکن خندید
پرنده ها پرکشیدند
برگها ریختند
نسیم پر گریه گذشت
غروب  هیزم شکن کنار تنه درخت نشسته بود


____________

No comments: