Monday, April 1, 2013

Kheirollah Farrokhi

____________________ 


East Meets West - Mahmood Sabzi
_____________


خیرالله فرخی
تن دیوار

بر تن دیوار نوشته بودی: بنویس!
جای نوشتن دست کش ایدم
به جنس دیوار
در حرف ام می کش اید حرف حرف تن ات
تن روی تن
از تن ها گذشت ام
دیوار روی دیوار
از دیوارها گذشت ام
دست بر دیواری شکسته بودم
حرف می کش ایدم از تن ات
می نشاندم اش بر تن دیوار
جمع می شدم در خودم
چون تکه هایی که دنبال خودش..
دور حرف های تو می گردم
تا به سطری از خودم برس ام
های های زبان ام
بر پوست کش ایده ات وای می کش اد

اتفاق تازه ای افتاده در این متن
بر تن ات نوشته بودم: بنویس!
از تن ام گذشتی
از دیوار تو نه گذشت ام.
 ______________________

No comments: