Wednesday, January 1, 2014

Esmaiel Yourdshahian

_________________


Bahman Jalali (1944 – 15 January 2010) is a Persian-Iranian photographer.
____________
اسماعیل یوردشاهیان (اورمیا)

پسر بوسه های شبانه دریا
 
 
سپیده دم بود که به آستانه ی دریا رسیدند
مرد گفت:
                  پس راه دریا از کجاست؟
زن گفت  : در خواستنهای توست
عطش و دلتنگی وخواهش از چشمان مرد می گذشت
پس این جای پای کیست؟
پسر بوسه های شبانه تو
که با آب آمده است
مرد چشمانش را بست
دریا راه بر رهگذرش گشود
زن  نشست
آب از میان پاهایش گذشت
باد لبانش را  نواخت
حسی از جنین تازه
                              در دلش  شکفت

________________________

No comments: