Wednesday, April 1, 2015

Mark Strand

___________________ مارک استرند
_________________

فارسی :مهدی گنجوی

کتاب راهنمای شعر نو


۱. اگر مردی شعری را فهمید،
بایستی گرفتار شود.

۲. اگر مردی با شعری زندگی کند،
بایستی در تنهایی بمیرد.

۳.اگر مردی با دو شعر زندگی کند،
بایستی به یکی بی وفا باشد.

۴.اگر مردی با شعری آبستن شود،
بایستی یک بچه کم تر داشته باشد.

۵. اگر مردی با دو شعر آبستن شود،
بایستی دو بچه کم تر داشته باشد.

۶. اگر مردی وقتی که می نویسد تاج بر سر بگذارد،
بایستی یافت شود.

۷. اگر مردی وقتی که می نویسد تاجی بر سر نگذارد،
او نباید کسی را جز خود بفریبد.

۸. اگر مردی بر شعری عصبانی شود،
بایستی مورد استهزای مردان قرار گیرد.

۹. اگر مردی به عصبانیتش از یک شعر ادامه دهد،
بایستی مورد استهزای زنان قرار گیرد.

۱۰. اگر مردی در جمع از شعر بدگویی کند،
کفش هایش با شاش پر خواهد شد.

۱۱. اگر مردی شعر را برای قدرت کنار گذارد،
بایستی به قدرت زیاد برسد.

۱۲. اگر مردی درباره ی شعرهایش لاف بزند،
باید توسط  احمق ها دوست داشته شود.

۱۳. اگر مردی درباره ی شعرهایش لاف بزند و عاشق احمق ها باشد،
بایستی دیگر ننویسد.


۱۴.اگر مردی به واسطه شعرهایش دنبال توجه باشد،
بایستی مثل احمقی باشد زیر نور ماه.

۱۵. اگر مردی شعری بنویسد و شعر شاعری را ستایش کند،
بایستی به معشوقه ای زیبا برسد.۱۶. اگر مردی شعری بنویسد، و شعر شاعر دیگری را بیش از حد بستاید،
بایستی معشوقه اش را از کف بدهد.


۱۷.اگر مردی شعر کس دیگری را مدعی شود،
بایستی اندازه قلبش دوبرابر شود.


۱۸. اگر مردی بگذارد شعرهایش لخت شوند،
بایستی از مرگ بترسد.

۱۹. اگر مردی از مرگ بترسد،
بایستی با شعرهایش نجات یابد.

۲۰. اگر مردی از مرگ نترسد،
ممکن است با شعرهایش نجات یابد یا نیابد.

۲۱. اگر مردی شعری را تمام کرد
بایستی در بیداری سفید اشتیاقش آبتنی کند
و توسط کاغذی سفید بوسیده شود.

____

No comments: