Wednesday, April 1, 2015

Robab Moheb

____________ 

A pink dream by Robab Moheb - oil colour/oil paint
______


رباب محب
زمستان
1
من  ضجه ­های از توفان گذشته ­ام
بلدرچینی­ که با شنیدن اوّلین غرّشِ آذرخش   می ­میرد
و مرده ­ای از خاک برمی ­خیزد
خاموش     مثلِ صخره ­های جوهری...


2
صدای شکستن می ­آید  
شکستن چیزی از جنس گردن
یا رگی با طره ­هایی ریشه
در هق هق ساکت برگ ­هایت
منگلوله ­هایی که مثل توپ  از صدا می ­افتند.


صدای نشستن می ­آید  
نشستن چیزی از جنس برگ برشاخه ­های پائیزی
پرواز سایه ­ای بر سایه
یا لغزش آرام رودی در رودی.

دستی     برمی ­گردد 
 با برقِ تبر و تقریرِ ناله
آفتاب    در فرقِ شعرت غروب می ­کند
و تو امّا    همان ­جا نشسته ­ای 
 بر لبِ خرندِ ایوان
مرده ­های تازه ­ات  می ­پایی...

استکهلم
زمستان دوهزار و چهارده____________________

No comments: