Thursday, October 1, 2015

Giwi Margwelaschwili

__________________ 


 گیوی مارگ‌وِلاش‌ویلی، نویسنده و فیلسوفِ آلمانی زبانِ گُرجی تبار
فارسی: مه‌ناز طالبی طاری
______________
شِکوِه‌ی شخصیتِ یک کتاب دربابِ زودگذری و فناپذیری
از درختِ خواندن، آهسته فرومی‌ریزند کنون برگ‌های من به تمامی. تنها چندتایی آویخته هنوز بر شاخه‌های عُریان. خشک و خالی، بی‌تسلی سر به آسمانِ زمستانیِ جهانِ کتاب می‌کشد داربستِ معناها و مفاهیم.ه
 آه تو، ای زندگیِ بیچاره‌ی من! چه زود گذشتی بر من، زیرِ نگاه‌های خواننده‌ی بی‌آرام و قرار! مگر تنها به واپسین نگاهِ بدرودگویی از او چشم توانم داشت هنوز، و سپس، همه‌چیز پایان خواهد پذیرفت. ه
خدای بزرگِ جهانِ کتاب، از تو طلب می‌کنم: بگو، چه هنگام بهاری دیگر ارمغانِ کتابِ من خواهی کرد؟ چه هنگام باز خواننده‌ای دیگر درختِ زندگیِ مرا بارور خواهد کرد، شاخ و برگم خواهد بخشید؟ه


________

No comments: