Monday, January 1, 2001

Azita Ghahreman

___________


Arthur Wesley Dow (American, 1857-1922)August Moon, ca. 1905. Woodcut print
_____________________

آزیتا قهرمان


دوبارهباد سایه ها را بافته است
و پاییز چهره ات را پنهان کرده است
اما پشت آواز پرندگان
دست های تو پیداست
و رد سال ها، نوک انگشت هایت
رویاهایی بدل شده به خاکستر و نمک

دست هایت را تکان نده
آسمان گم می شود
و تابستان فرو می ریزد در پرده های سکوت
دست هایت را تکان نده
تا وقتی برف ها ببارند
و خاک آیینه هایش را بگرداند
به فرمان کلماتی سبز که سوسو می زنند
در خواب های دانه ی افرا.ه۱۳۷۸
_______

Pari Mahal - Ghazal
__________

No comments: