Wednesday, May 1, 2002

Tarık Günersel

___________طارق گونر سَل
____________________

فارسی : یاشار احد صارمی

موفقیت


مبارکت باشد: توانستی توانستی .ه
زاییدی نبودنِ مرا.
ه
حالا در اتاقی دور
یادم تو را فراموش
بنشین و جشن بگیر

بگو مبارکم باشد : توانستم
گفتی هیس،
ه
جیکم در نیامد،
ه
لال شدم.
ه
داشت صدایت از من دور می شد
گفتم بی خیال.
ه

حالا هله هله کنیم و روبوسی : توانستیم
روز از نو و روزی از نو.
ه
رد محو زخمی در باران .ه


_________________

No comments: