Sunday, August 1, 2004

Yadollah Royai

____________


Cocteau by Philippe Halsman
___________________

یدالله رویاییاز شانه که نوشیدم
شانه آسمان می شد
و چیزهایی از چشم
بر شیب شانه آسمان را جاری می کرد

از شانه که می نوشم
شانه در نشانه
شانه سنگپاره
شانه سنگ

شانه در شبیَّتِ شبانه ی ماه
آسمان زن
آسمان گناه


از دفتر لبریخته ها


__________


No comments: