Saturday, April 1, 2006

Azita Ghahreman

__________________


Fernando Olivera ~ Angel de la Selva (Angel of the Forest)
__________________

آزیتا قهرمان

باران های اول اردیبهشت

بهتر است مشغول خود باشید
یا شاغل به آنچه معافتان کند
از کار دشوار عاشقی
حرفه ای که آدم را وامی دارد
تونل هایی بلند و کور
پشت جمله های کوتاه حفر کند
با چشم لک لک ها دنیا را ببیند
زبان مارمولک ها را یاد بگیرد
یا مورچه ای گیج باشد
که دانه های درشت را
از دیوار صاف بالا می برد
و از این همه مواجبش تنها
بادهای آخر پاییز باشد
و باران های اول اردیبهشت

۱۳۷۸

____________

No comments: