Wednesday, November 1, 2006

Zibahu Karbassi

______________


Beaker _ probably Syria -13th century
______________________

زیبا کرباسی
کُلاژ 14هاز سر که گذشت ه ه پشت سر ه ه هواست
پیش رو از هر چه هست و نیست ه ه کم و بیش هواست
نفس که بشکن بزند ه ه نمی شکنی
پشتک که می زند ه ه لی لی کنان دِلِی دِلِی هواست
حواست کجاست!ه
قول و قرار تن به قرآن که بساید ه ه جان ارزان می شود
امتحان ه ه تجدیدی پس می دهد
وقتی ندیده ای ه ه چگونه می شنوی
پرده های موسیقی خونی ست در هوا موج موج می شود
حروفی که از موج ها می ریزد حرفه ای ست
بال بده ماهی ها را که وقت رقصیدن
مثل چراغ چشمک زن ه ه خاموش و روشن شوند
رقص رودی ست ه ه با حرف ها که می دود ه ه در دریا می ریزد

بال بده آسمان خراش ها را
تا آسمان خراش بردارد ه ه بریزد کف دستت شنا کند
مربعی که از مکعب بیرون زد ه ه عاشق بود
در دور دایره گی ه ه به در و دیوار که می کوبید
خون از گوشه هاش می ریخت و می خندید
یانیر دوداقلاریم گؤلنده
نقطه ای که این جا نشسته ناف من است
پایین تر بلغز
یوق اوردایوق ه ه گؤزلریم ده گل
گل ه ه گؤزلریم ده َگل .ه


________

__________

No comments: