Monday, January 1, 2007

Azita Ghahreman

__________


Manuel Alvarez Bravo The Obstacles, Mexico 1929
_____________________

آزیتا قهرمان
ترس هاه ه ه در خطوط آبی لو می رونداز ما یکی می خواست
خود را به شعر بیاویزد
دومی منقار خونی تو را
در زخم چرخاند و رفت
ملال زاییدن را کند کرده بود
و خستگی
روی دویدن دهان اسب می کشید
شراب را چکیدم
و پاییز دیگری انگورها را نوشت
تمام روزهایی که پاره کرده ای
در حروف غایب فشارم می دهد
درد را لیسیده ای
و چشمان سیاه
اعتنایی به زوزه ها نداشت

شعر قدم های آهسته ای بود
از تقلید پرنده در گودی زمین...ه


____________

No comments: